ČLÁNKY / LAPIS BLOG

Ako pridať vedľajšiu os do grafu v Exceli

Vedľajšiu os používame napríklad vtedy, keď sú zobrazené hodnoty v rozdielnych jednotkách, napríklad v stovkách a v miliónoch. Na uvedenom grafe hlavná y-ová os zachytáva počet výrobkov a vedľajšia náklady. Nastavenie vedľajšej osi závisí aj od verzie Excelu, ktorú používate. Samozrejme v novších je to na pár kliknutí. Od verzie 2010 kliknite do grafu a na dynamickej karte...

Excel – ušetrenie práce pomocou funkcií

V predchádzajúcom článku sme sa venovali vzorcom. Tie zvládnu jednoduché matematické operácie. Niekedy však potrebujeme komplikovanejšie výpočty a tvorba vzorcov pre ich nastavenie by mohla byť náročná, ba niekedy priam nemožná. Pre uľahčenie práce Excel ponúka funkcie. Môžeme povedať, že sú to tiež vzorce s preddefinovaným výpočtom. najčastejšie používanou funkciou je SUM (automatický súčet) pre výpočet súčtu....

Tvorba vzorcov v Exceli

Excel je neraz pokladaný za šikovnú kalkulačku. A je to tak. Tabuľky prepočíta rýchlosťou blesku. Ale aby vedel, čo má počítať, musíme mu zadať vzorce alebo funkcie. Najrýchlejšou cestou pre jednoduché matematické operácie (súčet, rozdiel, súčin, podiel), je použitie vzorcov. V bunke ich začíname znamienkom rovná sa = . Pri výpočtoch je možné použiť bežné matematické operátory...

Filtrovanie v kontingenčnej tabuľke

Kontingenčné tabuľky patria k najpoužívanejším nástrojom Excelu. Pomocou nich získate súhrnné prehľady o databázach. Podrobný postup, ako kontingenčnú tabuľku naplniť údajmi, nájdete v článku „Ako vytvoriť kontingenčnú tabuľku“. Môžete si vytvoriť jednoduchú i zložitejšiu kontingenčnú tabuľku, nastavovať súhrnné funkcie, zoraďovať, filtrovať, vytvárať vlastné výpočty atď. Možností je naozaj veľa. Dnešný článok je venovaný filtrovaniu v kontingenčnej tabuľke. Ak vás zaujíma,...

Zoraďovanie v Exceli podľa farby

Údaje v Exceli môžete zoradiť podľa abecedy, podľa čísla od najmenšieho alebo od najväčšieho a pod. Zoraďovať sa dá aj podľa farby. Napríklad máme farebne odlíšené riadky a chceme zelené ako prvé, potom žlté, modré a na konci riadky bez farby.

Tvorba radov postupností v Exceli

Údaje v tabuľkách často tvoria rady postupností, ktorých manuálne vkladanie je zdĺhavé. Najčastejšou postupnosťou je číselná, napríklad 1, 2, 3, 4, 5 atď. Nemusíte ich vypisovať do buniek po jednej. Stačí napísať prvé dva členy, vyznačiť a potiahnuť. V článku sa dozviete podrobný postup i ďalšie možnosti, ktoré Excel ponúka.

Číslovanie strán v Exceli

Pri tlači viacerých strán je vhodné strany očíslovať. V Exceli sa dá nastaviť aj automatické číslovanie strán. Najskôr prejdite do zobrazenia Rozloženie strany pomocou ikony na karte Zobraziť. Namiesto bežného excelovského prostredia uvidíte stranu aj s okrajmi. V hornej časti je text Kliknutím pridajte hlavičku a v dolnej Kliknutím pridajte pätu. Hlavička aj päta sú rozdelené na tri časti. Kliknite...

Akú používate verziu Excelu?

Verzie Excelu sa nelíšia len vzhľadom, ale aj nastaveniami. To znamená, že niektoré postupy môžu v rôznych verziách fungovať inak. Napríklad verzia 2016 ponúka možnosti, ktoré vo verzii 2007 nenájdete. Novinky nájdete medzi funkciami, pri grafoch i kontingenčných tabuľkách.

Ako vytvoriť kontingenčnú tabuľku

Kontingenčné tabuľky patria k najpoužívanejším a najobľúbenejším nástrojom Excelu. Predstavujú jednoduché súhrny z databáz. Napríklad ako na obrázku, kde je uvedená databáza projektov a z nej je vytvorený súhrn celkovej ceny v jednotlivých kategóriách projektov. Takýto prehľad získate veľmi rýchlo pomocou kontingenčných tabuliek.

Ako odstrániť duplicitné riadky v EXCELI ?

Častým problémov databáz je, že sa opakujú riadky. To znamená, že jeden záznam máme viackrát. Toto spôsobuje nesprávnosť výpočtov a analýz. Riadky navyše je potrebné odstrániť. Ak databáza obsahuje veľmi veľa riadkov, tak je náročné ich nájsť. V Exceli však existuje jednoduchý nástroj, ktorý sa nazýva Odstrániť duplicity. Nájdete ho na karte Údaje. Veľmi rýchlo odstráni všetky...