Informačná bezpečnosť

Cieľ kurzu: Oboznámiť zodpovedných manažérov, technický personál zodpovedný za riadenie informačnej bezpečnosti organizácií a podnikov a taktiež začínajúcich manažérov informačnej bezpečnosti s metódami riadenia informačnej bezpečnosti podľa normy ISO 27002. Poskytnúť návod, ako efektívne a koncepčne riadiť informačnú bezpečnosť tak, aby sa stala každodennou súčasťou života organizácie a pomohla tak organizácii získať patričné sebavedomie v oblasti bezpečnosti. V konečnom dôsledku sa takáto stratégia prejaví aj v skvalitnení poskytovania služieb klientom a to nielen z pohľadu bezpečnosti.

Vstupné požiadavky: Kurz je možné urobiť pre viaceré skupiny poslucháčov, ako pre úplných začiatočníkov tak aj pre poslucháčov, ktorí majú v tejto oblasti určité skúsenosti. Dĺžka kurzu a hĺbka, do ktorej je možné ísť sa určí na základe požiadaviek zákazníka a úrovne jeho znalostí.

Obsah kurzu:

Informačná bezpečnosť

 • čo je informačná bezpečnosť
 • prečo je informačná bezpečnosť potrebná

Bezpečnostné politiky

 • smerovanie organizácie a podpora manažmentu v oblasti informačnej bezpečnosti
 • dokument politiky informačnej bezpečnosti a na čo je dobrý
 • analýza rizík

Organizácia informačnej bezpečnosti

 • role a zodpovednosti v oblasti informačnej bezpečnosti a úloha manažmentu
 • oddelenie povinností
 • kontakt s inštitúciami a špeciálnymi záujmovými skupinami
 • informačná bezpečnosť v projektovom riadení
 • nezávislé posúdenie stavu informačnej bezpečnosti v organizácii
 • mobilné zariadenia a práca na diaľku

Bezpečnosť ľudských zdrojov

 • vyhľadávanie ľudských zdrojov
 • zmluvy a dohody so zamestnancami z pohľadu informačnej bezpečnosti
 • informačná bezpečnosť počas trvania kontraktu – zamestnania
 • vzdelávanie zamestnancov v oblasti informačnej bezpečnosti
 • disciplinárny proces
 • ukončenie pracovného pomeru z pohľadu informačnej bezpečnosti

Manažment aktív

 • čo sa považuje za aktívum organizácie z pohľadu informačnej bezpečnosti
 • zodpovednosť za aktíva a vlastníctvo aktív
 • inventarizácia aktív
 • akceptované použitie aktív
 • vrátenie aktív po ukončení kontraktu
 • klasifikácia informácií
 • označovanie informácií
 • manipulácia s aktívami
 • ochrana aktív

Kontrola prístupu

 • definovanie politiky prístupu
 • riadenie prístupu užívateľov do informačných systémov a objektov organizácie
 • proces registrácie a deregistrácie užívateľov
 • riadenie prístupu k privilegovaným účtom
 • vykonávanie kontrol riadenia prístupu
 • zrušenie oprávnení na prístupu
 • zodpovednosti  užívateľov
 • politika hesiel a systémy na správu hesiel

Šifrovanie

 • politika šifrovania a použitie kryptografických opatrení
 • manažment šifrovacích kľúčov

Fyzická bezpečnosť a bezpečnosť prostredia

 • zabezpečené oblasti
 • perimetre fyzickej bezpečnosti a ich ochrana
 • opatrenia pre fyzický prístup
 • zabezpečenie kancelárií, miestností a prostriedkov
 • ochrana pred vonkajšími hrozbami a hrozbami prostredia
 • práca v zabezpečených oblastiach
 • bezpečnosť verejne prístupných a zásobovacích priestorov

Riadenie prevádzky

 • procedúry a zodpovednosti súvisiace s riadením prevádzky
 • dokumentovanie prevádzkových procedúry
 • manažment zmien
 • manažment kapacít
 • oddelenie vývoja, testovania a prevádzky
 • ochrana proti škodlivému kódu
 • zálohovanie
 • logovanie a monitoring
 • inštalačné procedúry
 • manažment technických zraniteľností
 • audit informačných systémov

Bezpečnosť komunikácií

 • riadenie bezpečnosti sietí
 • bezpečnosť sieťových zariadení
 • oddelenie sietí
 • prenos informácií a ich ochrana

Akvizícia vývoj a údržba informačných systémov

 • bezpečnostné požiadavky pre informačné systémy
 • zabezpečenie služieb na verejných sieťach
 • ochrana služieb a transakcií
 • bezpečnosť vývoja informačných systémov
 • testovanie bezpečnosti informačných systémov

Vzťahy s dodávateľmi z pohľadu informačnej bezpečnosti

 • politika pre riadenie vzťahov s dodávateľmi
 • informačná bezpečnosť ako súčasť zmlúv s partnermi
 • monitoring dodržiavania zmlúv vo vzťahu k bezpečnosti

Riadenie incidentov informačnej bezpečnosti

 • zodpovednosti a procedúry
 • reportovanie udalostí informačnej bezpečnosti
 • reportovanie zraniteľností a slabín v súvislosti s informačnou bezpečnosťou
 • odozva na incidenty informačnej bezpečnosti
 • poučenie sa z incidentov
 • zber dôkazov

Riadenie kontinuity činností

 • plánovanie a implementácia kontinuity činností
 • overenie, revízia a hodnotenie procesov spojených kontinuitou činností
 • dostupnosť prostriedkov na spracovanie informácií

Súlad s požiadavkami

 • súlad so zákonnými a regulatórnymi požiadavkami
 • súlad s bezpečnostnými politikami a normami
 • audit – kontrola súladu

Zaujal Vás tento kurz?


Pre uzavreté firemné školenia Vám radi pripravíme termíny podľa Vašich potrieb, kdekoľvek na Slovensku, priamo vo Vašej firme, alebo v našej učebne LAPIS v Nitre.

Osnovy kurzu môžeme plne prispôsobiť Vašim požiadavkám.

Kontaktujte nás pre viac podrobností nebo si vyžiadajte cenovou ponuku.

Kontaktujte nás:

tel. 037/6513 140,
tel. 0904/406 653

e-mail: lapis@lapis.sk