MS Access - pokročilý

ROZSAH - 2 školiace dni

Cieľ kurzu MS Access - pokročilý:

Cieľom modulu je, aby absolvent efektívne ovládal tvorbu a prácu s databázami v prostredí MS Access. Modul je určený pre všetkých, ktorí potrebujú ovládať pokročilú prácu v oblasti návrhu, tvorby a analýzy databáz. Absolvent tohto modulu dokáže navrhnúť a vytvoriť pokročilú databázovú štruktúru, spracovať údaje s využitím pokročilých nástrojov Accessu, vytvárať užívateľsky orientované formuláre pre vkladanie a výstupy údajov, vytvárať pokročilé zostavy, pracovať s makrami.

Odporúčané predchádzajúce znalosti - Vyžadujú sa znalosti modulov MS Access – základy, Windows, Excel.

Obsah kurzu:

Návrh databázových aplikácií

 • zásady a stratégie návrhu databáz
 • koncepcia pokročilého databázového návrhu
 • analýza úloh, dát a tvorba konceptu návrhu
 • analýza vstupov a výstupov modelu
 • ako správne klásť otázky pri analýze požiadaviek
 • nástroje pre efektívne spracovanie získaných informácií
 • náčrt toku úloh modelu
 • identifikácia e eliminácia nadbytočných hodnôt v etape návrhu databáz
 • pravidlá optimalizácie databáz na výkon a veľkosť databázy

Tvorba tabuliek

 • zásady správneho návrhu tabuliek pre modely typu 1:n a m:n
 • tvorba vlastných masiek číselných formátov polí
 • definovanie vstupnej masky
 • nastavenie overovacích pravidiel pre polia a tabuľku
 • definovanie primárnych kľúčov pre jedno a viac polí tabuľky
 • zásady korektného nastavenia indexov tabuliek

Import a export dát

 • možnosti vzájomnej výmeny dát medzi aplikáciami
 • najčastejšie problémy spojené s importom dát a ukážky ich riešenia
 • dynamické importovanie dát a výhody jeho použitia
 • možnosti priameho pripojenia sa na podnikové databázy pomocou definovania ODBC prístupu
 • bezpečný export dát do najpoužívanejších formátov
 • definovanie relačných vzťahov medzi tabuľkami

Relačné vzťahy

 • podrobná analýza relačných vzťahov
 • popis praktického použitia jednotlivých relačných vzťahov
 • ako riešiť problémy s definovaním relačných vzťahov v modeloch typu m:n
 • nastavenie referenčnej integrity dát
 • riešenie problémov spojených s referenčnou integritou dát
 • ako rýchlo vyhľadať záznamy s porušenou referenčnou integritou a možnosti ich opravy
 • nastavenie automatickej aktualizácie dát v kaskáde
 • nastavenie automatického odstraňovania dát v kaskáde
 • definovanie vlastností spojenia dát – vonkajšie a vnútorné spojenia a ukážky ich praktického využitia
 • najčastejšie chyby pri definovaní relačných vzťahov a ich dôsledky na funkčnosť databázy

Tvorba formulárov

 • korektný návrh formulárov pre modely typu 1:n a m:n
 • tvorba vlastných výpočtov vo formulároch
 • používanie funkcií vo formulároch
 • otváranie formulárov z formulárov
 • prednastavenie hodnôt vo formulároch
 • možnosti zabezpečenia formulárov na úrovni hodnôt, polí, záznamov, formulára
 • práca s ActiveX objektmi vo formulároch
 • podmienené formátovanie hodnôt vo formulároch
 • použitie ovládacieho prvku kalendár a programovanie jeho funkcionality v kóde jazyka VBA
 • nastavenia vlastností formulárov – vlastnosti okraja, pozícia a presúvanie formulárov
 • definovanie vlastného automatického formátovania
 • modálne a prekryvné formuláre
 • zmena poradia prvkov formulárov
 • automatizácia činností vo formulároch

Vyhľadávacie formuláre

 • tvorba užívateľských formulárov pre rýchle vyhľadávanie dát
 • tvorba vyhľadávacích formulárov
 • vyhľadávanie technológiou prepojovacích polí
 • vyhľadávanie technológiou parametrických dotazov prepojených na formuláre
 • synchronizácia dát medzi vzťažnými formulármi

Dotazy

 • typy dotazov a možnosti ich použitia
 • podrobná práca s výberovými dotazmi
 • numerická analýza dát pomocou výberových a krížových dotazov
 • praktické využitie spájacích (UNION) dotazov
 • aktualizačné dotazy – aktualizácia hodnôt v tabuľkách
 • vytváracie dotazy – vytváranie nových tabuliek
 • pridávacie dotazy – vkladanie dát z iných tabuliek
 • odstraňovacie dotazy – princípy efektívneho odstraňovania údajov
 • odstraňovanie chýb v dotazoch
 • optimalizácia na zvýšenie výkonu dotazov
 • základy použitia jazyka SQL
 • pokročilé zoraďovanie, vyhľadávanie a zoskupovanie dát
 • modifikácia dát pomocou výkonných dotazov
 • pravidlá zlučovania dát
 • parametrické dotazy
 • dotazy založené na dotazoch
 • tvorba dočasných relácií na viac polí a ich praktické využitie
 • riešenie praktických prípadových štúdií

Tvorba zostáv

 • návrh zostáv pre modely typu 1:n a m:n
 • príprava zdroja dát pre zostavy
 • synchronizácia dát medzi zostavami a formulármi
 • pokročilé techniky zoskupovania a zoraďovania údajov v zostavách
 • použitie funkcií a tvorba vlastných vzorcov a výpočtov v zostavách
 • nastavovanie vlastností zostáv – zobrazenie a skrývanie prvkov, zmenšovanie a zväčšovanie obsahu sekcií, zalamovanie sekcií, konzistencia tlačového výstupu, opakovanie obsahu sekcií na stránkach
 • najčastejšie problémy s nastavením tlače údajov v zostavách a spôsoby ich riešenia
 • tvorba viacstĺpcových zostáv a ich praktické využitie
 • tvorba grafov v zostavách a ich prepojenie na zdrojové dáta
 • tvorba štítkov a riešenie problémov s ich nastavením

Práca s makrami

 • praktické ukážky použitia makier na automatizáciu operácií
 • pravidlá korektného návrhu makier
 • popis najpoužívanejších operácií v makrách
 • popis udalostí, ktoré spúšťajú makrá
 • definovanie podmienok spustenia makier
 • možnosti spúšťania makier a ich priradenie k objektom
 • riešenie prípadových štúdií na aplikáciu makier

Záverečné úpravy databázy

 • správa a údržba databázy
 • oprava chýb a komprimácia databázy
 • šifrovanie databázy
 • nastavenie vlastností spustenia databázy
 • tlač projektovej dokumentácie
 • analýza výkonu databázy

Záverečné opakovanie

 

OBJEDNAŤ OTVORENÝ KURZ

POTREBUJEM PONUKU NA MIERU

Spoločnosť/Organizácia*
IČO*
Meno osoby, ktorá žiada o ponuku*
Telefón*
Mesto*
Emailová adresa*
Uveďte názov školenia alebo vypíšte, o aké počítačové zručnosti máte záujem*
Plánovaný počet účastníkov*
Prajete si uskutočniť školenie*
Vaše údaje sú u nás v bezpečí. Spracovávame ich podľa platnej slovenskej a európskej legislatívy o ochrane osobných údajov. Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov »