MS Access - základy

ROZSAH - 2 školiace dni

Cieľ kurzu MS Access - základy:

Cieľom modulu je, aby absolvent ovládal základnú prácu s databázami z pohľadu užívateľa v programe MS Access. Modul je určený pre všetkých, ktorí potrebujú ovládať základnú prácu s databázami. Absolvent tohto modulu dokáže používať vytvorenú databázu. Údaje dokáže zoraďovať, filtrovať, zoskupovať, vyhľadávať. Ovláda základnú tvorbu tabuliek, formulárov a zostáv. Požadované údaje si dokáže vytlačiť.

Odporúčané predchádzajúce znalosti - Vyžadujú sa znalosti znalosti programov Windows, Word, Excel.

Obsah kurzu:

Úvod do MS Access

 • čo je databáza – základné pojmy, štruktúra, logika a princípy práce
 • použitie šablón pre tvorbu databáz
 • vytvorenie novej databázy
 • užívateľské nastavenia pracovného prostredia
 • na čo treba dávať pozor pri práci s dátami
 • zásady korektného pomenovávania objektov
 • popis objektov databázy a možnosti ich praktického využitia

Tvorba tabuliek

 • ako správne navrhnúť a rýchlo vytvoriť tabuľky definovanie
 • polí tabuliek a ich atribútov
 • pravidlá korektného definovania dátových typov polí
 • najčastejšie chyby pri tvorbe tabuliek a ako ich riešiť
 • definovanie primárneho kľúča tabuliek
 • definovanie indexov tabuliek a možnosti ich použitia
 • nastavenie overovania hodnôt
 • kopírovanie tabuliek

Definovanie relačných vzťahov

 • zásady korektnej tvorby relačných vzťahov medzi tabuľkami
 • typy relačných vzťahov a pravidlá ich identifikácie a použitia
 • zabezpečenie referenčnej integrity dát
 • úprava relačných vzťahov
 • možnosti vytlačenia relácií

Práca s údajmi v tabuľkách

 • prezeranie dát, tipy a triky
 • vkladanie, odstraňovanie a zmeny dát
 • výber, kopírovanie, aktualizácia údajov
 • zmena poradia riadkov a stĺpcov
 • ukotvenie, skrývanie a zobrazovanie stĺpcov
 • modifikácia formátu dátového listu
 • zoraďovanie a vyhľadávanie dát
 • ako rýchlo nahradiť údaje v databáze novými hodnotami
 • filtrovanie dát podľa výberu
 • rozšírené filtrovanie dát podľa formulára – pravidlá správneho definovania kritérií, riešenie praktických príkladov
 • možnosti importovania a exportovania údajov

Práca s formulármi

 • čo sú formuláre, štruktúra a možnosti ich použitia
 • tvorba jednoduchých formulárov
 • príprava zdroja dát pre formuláre
 • praktické využitie rôznych typov formulárov
 • vkladanie a úprava údajov pomocou formulárov
 • pohyb vo formulároch a práca s dátami
 • úpravy a formátovanie vzhľadu formulárov
 • skrývanie a zobrazovanie prvkov formulárov
 • práca s panelom nástrojov vo formulároch
 • tipy a triky pre rýchle zarovnanie a nastavenie veľkosti polí formulárov
 • vkladanie príkazových tlačidiel do formulárov

Výberové dotazy

 • výber požadovaných údajov pomocou výberových dotazov
 • výber údajov z jednej tabuľky aj viacerých tabuliek
 • definovanie dočasných relačných vzťahov v tabuľkách
 • prehľadávanie viacerých tabuliek
 • definovanie kritérií a obmedzujúcich podmienok pre zobrazenie dát
 • použitie kritérií pre číselné, dátumové aj textové polia
 • definovanie logických podmienok AND, OR, NOT
 • používanie klauzuly LIKE vrátane zástupných znakov
 • zoraďovanie, filtrovanie a zoskupovanie údajov
 • tvorba vlastných výpočtov a použitie základných funkcií
 • používanie súhrnných agregačných funkcií v dotazoch pre štatistické, finančné a ekonomické analýzy dát

Tvorba zostáv

 • čo sú zostavy, štruktúra a možnosti použitia
 • základy tvorby jednoduchých zostáv
 • úprava vzhľadu zostáv
 • zoraďovanie a zoskupovanie údajov v zostavách
 • možnosti použitia výpočtov v zostavách
 • pravidlá korektnej prípravy na tlač a tlačenia zostáv

Záverečné opakovanie

 • riešenie výstupného modelu

OBJEDNAŤ OTVORENÝ KURZ

POTREBUJEM PONUKU NA MIERU

Spoločnosť/Organizácia*
IČO*
Meno osoby, ktorá žiada o ponuku*
Telefón*
Mesto*
Emailová adresa*
Uveďte názov školenia alebo vypíšte, o aké počítačové zručnosti máte záujem*
Plánovaný počet účastníkov*
Prajete si uskutočniť školenie*
Vaše údaje sú u nás v bezpečí. Spracovávame ich podľa platnej slovenskej a európskej legislatívy o ochrane osobných údajov. Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov »