MS Excel - pokročilý

ROZSAH - 2 školiace dni

Ako vám tento kurz pomôže v praxi:

Na kurze získate znalosti potrebné pri analyzovaní dát, ale aj znalosti potrebné na to, aby ste si vedeli analyzované dáta upraviť do podoby, ktorú je možné použiť v kontingenčnej tabuľke. Zvládnete využívanie programu MS Excel ako komplexného nástroja. Zároveň vám to pomôže zautomatizovať opakované a rutinné úlohy.

Cieľ kurzu: Hlavným cieľom kurzu je naučiť absolventov efektívne a rýchlo pracovať v prostredí MS Excel a poukázať na možnosti prostredia Excelu.

Odporúčané predchádzajúce znalosti - Znalosti práce na úrovni obsahu školení MS Excel základy a mierne pokročilý.

Obsah kurzu:

Vzorce a funkcie

 • Princípy návrhu a tvorby rozsiahlych modelov pomocou vzorcov
 • Nástroje pre automatizáciu výpočtov v tabuľkách
 • Ako si sprehľadniť prácu so vzorcami pomocou pomenovaní buniek
 • Manuálne definovanie názvov buniek
 • Automatické pomenovanie oblastí výberom dát
 • Použitie definovaných názvov vo vzorcoch
 • Používanie funkcií štatistických, matematických, logických, textových, pre dátum a čas, vyhľadávacích, napríklad IF, VLOOKUP, COUNTIF, SUMIF, LEFT, TODAY atď.
 • Tvorba vlastných výrazov kombinovaním a vnáraním funkcií
 • Ako rýchlo vyhľadávať chyby vo veľkých tabuľkách
 • Zobrazenie predchodcov a následníkov vzorcov
 • Automatické vyhľadávanie chýb, zacyklenie odkazov, vyhodnocovanie vzorcov
 • Využitie okna pre sledovanie výsledkov a nastavenie možností výpočtov
 • Definovanie vlastných masiek číselných formátov
 • Riešenie prípadových štúdií

Bezpečnosť údajov

 • Ako funguje bezpečnostná architektúra Excelu
 • Zabezpečenie údajov na úrovni Súboru, Zošita, Hárku, Bunky
 • Na čo nesmiete zabudnúť pri zabezpečení údajov
 • Overovanie vstupných hodnôt, ktoré je možné zadávať do buniek
 • Automatické zálohovanie údajov, šifrovanie súborov

Analýzy modelov

 • Objasnenie princípov a možností senzitívnych analýz údajov
 • Modely typu čo sa stane ak…
 • Modely typu ako sa majú zmeniť vstupné hodnoty aby sme dosiahli požadovaný výstup – použitie nástroja Hľadanie riešenia
 • Tvorba rôznych scenárov riešení pomocou nástroja Správca scenárov
 • Použitie nástroja Tabuľka údajov pre porovnanie rôznych vstupných premenných
 • Definovanie rôznych pohľadov na údaje pomocou nástroja Vlastné zobrazenia

Databázy

 • Tipy a triky pre rýchle pohybovanie sa a výber v rozsiahlych dátach
 • Tvorba vlastných kľúčov pre zoradenie dát
 • Práca s nástrojom Rozšírený filter
 • Definovanie kritérií pre číselné, textové aj dátumové hodnoty pomocou rozšíreného filtra
 • Eliminácia duplicitných hodnôt v databázach
 • Používanie databázových formulárov
 • Možnosti ručného aj automatického zoskupovania údajov

Analýzy databáz

 • Použitie nástroja Medzisúčty pre tvorbu analytických výstupov
 • Pravidlá pre korektnú prípravu dát pre použitie medzisúčtov
 • Pridanie viacerých súhrnných funkcií v medzisúčtoch
 • Podrobné nastavenia výstupov medzisúčtov
 • Použitie nástroja Zlúčiť pre automatické výpočty súhrnov údajov, ktoré sa nachádzajú vo viacerých hárkoch

Kontingenčné tabuľky

 • Kontingenčná tabuľka (KT) ako nástroj pre pokročilú analýzu dát
 • Spôsoby rozvrhnutia KT
 • Použitie jednej aj viacerých súhrnných funkcií pre tvorbu analýz
 • Pravidlá úpravy vzhľadu číselných a textových hodnôt v KT
 • Rôzne možnosti zobrazenia medzisúčtov a celkových súčtov
 • Zobrazenie rozloženia KT v stručnom formáte, formou prehľadu alebo vo forme tabuľky, nastavenie opakovania označenia položiek
 • Zobrazenie a skrývanie hodnôt v KT
 • Nastavenie súhrnov v KT
 • Zobrazenie a skrytie podrobností v KT
 • Tvorba medzisúčtov v KT
 • Zoskupovanie textových, číselných aj dátumových údajov
 • Zoraďovanie údajov v jednoúrovňovej i viacúrovňovej KT
 • Filtrovanie údajov v KT – priamo v KT, použitie filtra zostavy, rýchleho filtra alebo časovej osi
 • Aktualizácia údajov v KT
 • Zmena rozsahu zdrojových údajov
 • Nastavenie vlastností KT

Grafická analýza dát

 • Tvorba kontingenčných grafov a možnosti ich použitia pre analýzy – najčastejšie využívané grafy – stĺpcový, koláčový, čiarový
 • Poukázať na rozdiely oproti bežným grafom
 • Využitie skladaných grafov – vhodný nástroj pre zobrazenie údajov z KT
 • Ako prehľadne zobraziť v grafe rádovo odlišné hodnoty použitím vedľajšej osi

Import a export dát

 • Import dát z textových súborov (csv, txt)
 • Tvorba a použitie dynamických prepojení dát medzi aplikáciami
 • Ako riešiť problémy s nekorektnými dátovými typmi pri importe dát – problémy s dátumami, prevod textu na čísla, desatinné bodky namiesto čiarok a pod.
 • Export dát do rôznych formátov

Hypertextové odkazy

 • Využitie hypertextových odkazov pre rýchlu navigáciu v prostredí a prepájanie údajov
 • Definovanie odkazov viazaných na oblasti hárkov, súbory MS Excel, súbory iných aplikácií, webové stránky, e-maily
 • Nastavenie vlastností hypertextových odkazov
 • Prepojenie hypertextových odkazov na objekty

OBJEDNAŤ OTVORENÝ KURZ

POTREBUJEM PONUKU NA MIERU

Spoločnosť/Organizácia*
IČO*
Meno osoby, ktorá žiada o ponuku*
Telefón*
Mesto*
Emailová adresa*
Uveďte názov školenia alebo vypíšte, o aké počítačové zručnosti máte záujem*
Plánovaný počet účastníkov*
Prajete si uskutočniť školenie*
Vaše údaje sú u nás v bezpečí. Spracovávame ich podľa platnej slovenskej a európskej legislatívy o ochrane osobných údajov. Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov »