MS Excel - štatistické analýzy

ROZSAH - 1 školiaci deň

Cieľ kurzu MS Excel - štatistické analýzy:

Cieľom kurzu je naučiť absolventov využívať nástroje MS Excel pri štatistickej analýze dát.

Odporúčané predchádzajúce znalosti - Znalosti práce na úrovni MS Excel mierne pokročilý, resp. pokročilý a minimálne základy zo štatistiky.

Obsah kurzu:

DESKRIPTÍVNA ŠTATISTIKA

 • Číselné zobrazenie dát (miery centrálnej tendencie a miery rozptýlenosti pomocou funkcií)
 • Grafické zobrazenie dát (využitie grafov pri rôznych zobrazeniach dát, stĺpcový, koláčový, bodový, spojnicový, histogram, krabičkový graf)

TESTOVANIE HYPOTÉZ I časť

 • ANOVA (jeden faktor, dva faktory s opakovaním, dva faktory bez opakovania)
 • Pearsonova korelácia • Popisná štatistika
 • Dvoj výberový F test pre rozptyl
 • Histogram
 • Generátor pseudonáhodných čísiel
 • Poradová štatistika – percentily
 • Regresia
 • Dvojvýberový parový t-test na strednú hodnotu
 • Dvojvýberový t-test s rovnosťou rozptylov
 • Dvojvýberový t-test s nerovnosťou rozptylov
 • Dvojvýberový z-test na strednú hodnotu

TESTOVANIE HYPOTÉZ POMOCOU FUNKCIÍ

 • využitie funkcie TINV, TTEST, CHIINV, CHITEST
 • hodnotenie veľkosti účinku – effect size

ANALÝZA TRENDU A PROGNÓZA

 • Grafická forma
 • Trendové čiary (lineárny, polynomický, exponeciálny, logaritmický trend, pohyblivé priemery, regresná rovnica, spoľahlivosť trendu)
 • Prognóza, rovnica regresnej funkcie, spoľahlivosť prognózy
 • Využitie interaktivity grafov pri určovaní hodnôt trendu a prognózy
 • Číselná forma
 • Výpočet lineárnej, polynomickej a logaritmickej regresie
 • Regresné výpočty: štandartná chyba odhadu, štvorec koeficientu mnohonásobnej korelácie, štandartná chyba koeficientov, hodnota štatistiky F, počet stupňov voľnosti, súčty štvorcov
 • Využitie funkcií: FORECAST, LINTREND, LOGLINTEND, INTERCEPT, SLOPE, STEYX, LINEST, CONCATENATE

MNOHONÁS. KOREL. A REGR. ANALÝZA

 • Inverzná matica z obojstrannej korelačnej matice
 • Výpočet regresných koeficientov: ß b; parciálnych podielov regresie
 • Tvorba predikčnej rovnice

OBJEDNAŤ OTVORENÝ KURZ

POTREBUJEM PONUKU NA MIERU

Spoločnosť/Organizácia*
IČO*
Meno osoby, ktorá žiada o ponuku*
Telefón*
Mesto*
Emailová adresa*
Uveďte názov školenia alebo vypíšte, o aké počítačové zručnosti máte záujem*
Plánovaný počet účastníkov*
Prajete si uskutočniť školenie*
Vaše údaje sú u nás v bezpečí. Spracovávame ich podľa platnej slovenskej a európskej legislatívy o ochrane osobných údajov. Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov »