MS Word - mierne pokročilý

ROZSAH - 1 školiaci deň

Cieľ kurzu MS Word - mierne pokročilý:

Hlavným cieľom kurzu je naučiť absolventov jednoducho a rýchlo vytvárať textové dokumenty. Absolvent vie vytvárať dokumenty na základe firemných šablón, pozná nástroje pre rýchle úpravy formátu dokumentu vrátane zabezpečenia jednotného vzhľadu a konzistencie textu, dokáže efektívne vytvárať aj veľké a zložité tabuľky, pozná možnosti vkladania obrázkov a grafov do textu.

Odporúčané predchádzajúce znalosti - Odporúčané minimálne znalosti na úrovni kurzu MS Word - základy.

Obsah kurzu:

Práca so šablónami a export dát

 • Ako zrýchliť tvorbu dokumentov pomocou práce so šablónami
 • Tvorba nových súborov založených na predlohách šablón
 • Vytváranie vlastných šablón
 • Prevod súborov na šablóny a naopak
 • Sprístupnenie a používanie vlastných šablón
 • Uloženie súborov v tvare webových stránok
 • Možnosti ukladania súborov v iných formátoch

Formátovanie textu a odseku

 • Podrobné nastavenia formátu písma – medziznakové medzery, efekty, vertikálne posunutie, previs písma, mierka písma
 • Vkladanie pevných medzier
 • Ručné a automatické zalomenie strany odseku
 • Mäkké zalomenia riadkov
 • Zobrazenie skrytých znakov
 • Definovanie zarážok a medzier pred a za odsekom
 • Kontrola osamotených riadkov, zviazanie riadkov v texte
 • Automatické rozdeľovanie slov
 • Použitie viacúrovňového číslovania a odrážok

Štýly

 • Ako zrýchliť a zjednodušiť formátovanie rozsiahlych dokumentov využitím štýlov
 • Rozdelenie štýlov a ukážky ich využitia
 • Použitie prednastavených štýlov pre úpravu vzhľadu textu
 • Zmena atribútov štýlov
 • Vyhľadávanie a zámena hodnôt
 • Ako rýchle vyhľadať požadované hodnoty v rozsiahlych dokumentoch
 • Prehľadávanie len zvolených oblastí
 • Vyhľadávanie podľa formátov
 • Definovanie kritérií pre automatické nahradenie zvolených hodnôt alebo formátov za iné
 • Možnosti rýchleho vyhľadania a výberu komentárov, konštánt, vzorcov, prázdnych buniek, objektov
 • Vyhľadávanie a nahrádzanie špeciálnych objektov

Tabulátory

 • Tvorba štruktúrovaných dokumentov pomocou tabulátorov
 • Definovanie zarážok tabulátorov a ich praktické využitie
 • Nastavenie vodiacich znakov pre zarážky tabulátorov
 • Modifikácia vlastností zarážok

Tabuľky

 • Ako postupovať pri návrhu zložitých tabuliek
 • Použitie nástrojov ceruzka a guma
 • Zlučovanie a rozdeľovanie buniek
 • Rovnomerné rozmiestnenie riadkov a stĺpcov
 • Nastavenie orámovania a podfarbenia tabuliek
 • Horizontálne a vertikálne zarovnanie hodnôt v tabuľkách
 • Zmena smeru toku textu
 • Použitie automatického formátu tabuliek
 • Zoraďovanie údajov v tabuľkách
 • Vloženie pracovného hárku programu Excel do Wordu a jeho využitie pre tvorbu vzorcov a výpočtov
 • Konverzia tabuliek na text a naopak

Vkladanie obrázkov a grafov

 • Ako správne vložiť obrázky z ClipArtov a zo súborov do textu
 • Umiestnenie obrázkov v texte
 • Nastavenie veľkosti obrázkov a spôsobu obtekania textu okolo obrázkov
 • Úpravy vlastností obrázkov – kontrast, jas, orezanie veľkosti, farby
 • Vkladanie grafov do textu
 • Vkladanie organizačných schém
 • Práca s automatickými tvarmi a panelom nástrojov pre kreslenie obrázkov

Nástroje Wordu

 • Automatická kontrola pravopisu v dokumente
 • Nastavenie vlastností pre kontrolu pravopisu
 • Ako riešiť problémy spojené s Automatickými opravami dokumentu
 • Často používané zmeny možností prednastavenia Wordu

OBJEDNAŤ OTVORENÝ KURZ

POTREBUJEM PONUKU NA MIERU

Spoločnosť/Organizácia*
IČO*
Meno osoby, ktorá žiada o ponuku*
Telefón*
Mesto*
Emailová adresa*
Uveďte názov školenia alebo vypíšte, o aké počítačové zručnosti máte záujem*
Plánovaný počet účastníkov*
Prajete si uskutočniť školenie*
Vaše údaje sú u nás v bezpečí. Spracovávame ich podľa platnej slovenskej a európskej legislatívy o ochrane osobných údajov. Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov »