MS Project - pokročilý

ROZSAH - 2 školiace dni

Cieľ kurzu MS Project - pokročilý:

Cieľom modulu je naučiť absolventov používať MS Project pre efektívne plánovanie, sledovanie a riadenie rozsiahlych projektov. 

Odporúčané predchádzajúce znalosti - Charakter modulu vyžaduje od frekventantov znalosti na úrovni modulu MS Project základy. Odporúčané sú teoretické znalosti problematiky projektového riadenia. 

Obsah kurzu:

Plánovanie projektu

 • Ishikawov diagram, Myšlienkové mapy
 • Formulácia projektu metódou logického rámca

Pokročilá práca s úlohami

 • Nastavenie oneskorenia a predstihu úloh, možnosti rozdelenia úloh
 • Obmedzenia a  konečné termíny úloh, nastavenie sprievodcu plánovaním
 • Podrobná práca s opakovanými úlohami
 • Osnova projektu WBS a možnosti jej využitia, úprava masky a prečíslovanie kódu WBS
 • Vlastné pole Kód osnovy
 • Podrobná práca s Kritickou cestou – zvýraznenie kritickej cesty v projekte, zobrazenie len kritickej cesty, nastavenia pre výpočet kritickej cesty, techniky skrátenia kritickej cesty

Zdroje

 • Zmena kapacity zdrojov v čase
 • Tabuľky nákladových sadzieb, implicitné nastavenie hodinových sadzieb
 • Nastavenie výpočtu skutočných nákladov
 • Zobrazenie celkových nákladov zdrojov, zistenie nabiehania nákladov v čase
 • Techniky riešenia preťaženia zdrojov, zistenie informácií o preťažení zdrojov, ručné odstránenie preťaženia zdrojov
 • Automatické vyrovnanie zdrojov
 • Použitie sprievodcu nahradením zdrojov
 • Osnova zdrojov RBS

Priradenie zdrojov

 • Pokročilé techniky priradenia zdrojov
 • Oneskorenie priradenia, zmena rozvrhu práce
 • Prepočítanie rozvrhu práce
 • Vplyv rozvrhu práce na dobu trvania a prácu
 • Priradenie zdrojov k úlohám rôznych typov
 • Pevné jednotky a riadenie úsilím
 • Pevná doba trvania a riadenie úsilím
 • Pevná práca a riadenie úsilím

Riadenie multiprojektov

 • Techniky efektívneho riadenia viacerých projektov
 • Definovanie Fondu zdrojov a možnosti jeho využitia
 • Napojenie projektu na Fond zdrojov
 • Práca so zdieľanými projektmi
 • Úpravy fondu zdrojov
 • Odpojenie projektu z Fondu zdrojov
 • Tvorba Konsolidovaných projektov
 • Nastavenie väzby medzi vnoreným a hlavným projektom
 • Rýchle vytvorenie konsolidovaného projektu zo všetkých otvorených projektov
 • Riešenie konsolidácie projektov s rôznou menou
 • Vytvorenie väzby na úlohy v iných projektoch
 • Nastavenie zobrazenia a práca s externými väzbami

Analýzy a riadenie dát

 • PERT analýza – popis a možnosti jej použitia
 • Analýza Cash Flow, analýzy zdrojov a nákladov
 • Analýza vytvorenej hodnoty (EVA), Analýza časovo usporiadaných dát
 • Používanie sieťových diagramov
 • Techniky riadenia rizík – projekty z nízkym rizikom, ľudský faktor, definícia rizika, ocenenie a riadenie rizika, pracovný postup

Filtrovanie a vlastné zobrazenia

 • Konfigurácia štandardných zobrazení
 • Definovanie vlastných kritérií zoraďovania údajov
 • Podrobné filtrovanie dát – definovanie vlastných filtrov
 • Podrobné zoskupovanie dát – definovanie vlastných kritérií zoskupenia údajov
 • Tvorba vlastných zobrazení
 • Použitie nástroja Organizátor
 • Definovanie vlastných polí a nastavenie ich zobrazenia

Tlačenie a prezentácia dát

 • Nastavenie vlastností tlače výstupov
 • Práca so zostavami
 • Prehľad a použitie predpripravených zostáv
 • Vytvorenie vlastných zostáv
 • Práca s vizuálnymi zostavami
 • Prehľad a úprava dostupných vizuálnych zostáv
 • Vytvorenie novej šablóny vizuálnej zostavy
 • Export dát zostavy, kópia plánu ako obrázku
 • Vytlačenie plánu do súborov XPS a PDF

Import a export dát

 • Možnosti importovania údajov z iných aplikácií do prostredia MS Project
 • Import zdrojov z externých formátov
 • Export dát z MS Projectu do externých aplikácií
 • Odosielanie súborov elektronickou poštou
 • Tvorba vlastných šablón

Riešenie prípadových štúdií

OBJEDNAŤ OTVORENÝ KURZ

POTREBUJEM PONUKU NA MIERU

Spoločnosť/Organizácia*
IČO*
Meno osoby, ktorá žiada o ponuku*
Telefón*
Mesto*
Emailová adresa*
Uveďte názov školenia alebo vypíšte, o aké počítačové zručnosti máte záujem*
Plánovaný počet účastníkov*
Prajete si uskutočniť školenie*
Vaše údaje sú u nás v bezpečí. Spracovávame ich podľa platnej slovenskej a európskej legislatívy o ochrane osobných údajov. Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov »