MS Project - základy

ROZSAH - 2 školiace dni

Cieľ kurzu MS Project - základy:

Cieľom modulu je naučiť absolventov používať MS Project ako nástroj pre plánovanie, sledovanie a riadenie menších a stredných projektov.

Odporúčané predchádzajúce znalosti - Charakter modulu vyžaduje od frekventantov znalosti modulu Excel. Odporúčané sú teoretické znalosti problematiky projektového riadenia.

Obsah kurzu:

Úvod do riadenia projektov

 • základné pojmy v projektovom riadení
 • odporúčaný proces plánovania projektov
 • možnosti nasadenia MS Projectu v podniku
 • vytvorenie nového projektu v prostredí MS Project
 • definovanie spôsobu plánovania projektu, základné prispôsobenia prostredia MS Project

Práca s úlohami

 • práca v zobrazení Ganttovho diagramu, možnosti definovania úloh v rôznych zobrazeniach
 • kopírovanie, presúvanie a odstraňovanie úloh
 • pohyb po úlohách, tvorba opakovaných úloh
 • tvorba vzájomných väzieb medzi úlohami – typy väzieb, spôsoby ich definovania, hybné faktory úloh
 • nastavenie atribútov úloh – doba trvania, míľniky, obmedzenia úloh
 • hierarchické usporiadanie úloh pomocou osnovy
 • vkladanie poznámok a hypertextových odkazov do úloh
 • nastavenie časovej osy, vyhľadanie kritickej cesty projektu a možnosti jej optimalizácie

Zdroje

 • typy zdrojov a ich použitie, definovanie pracovných a materiálových zdrojov
 • nastavenie dostupnosti a kapacity zdrojov a dôležitých atribútov zdrojov
 • práca s formulárom zdrojov

Priradenie zdrojov úlohám

 • možnosti vzájomného previazania zdrojov a úloh, priradenie pracovných a materiálových zdrojov úlohám
 • výpočet práce pri priradení zdrojov
 • zmena práce, doby trvania alebo jednotiek priradenia a ich vplyv na realizáciu úloh v rámci projektu
 • plánovanie riadené úsilím, plánovanie nadčasovej práce

Práca s kalendármi

 • typy kalendárov a ich vzájomné závislosti
 • nastavenie pracovného a nepracovného času v kalendári projektu
 • možnosti zobrazenia základného kalendára a jeho kľúčové nastavenia
 • nastavenie kalendára zdrojov a úloh
 • plánovanie projektov podľa kalendára zdroja a úloh

Náklady projektu

 • typy nákladov a ich nastavenie v prostredí MS Project
 • nastavenie pevných nákladov na úlohu
 • nastavenie používanej meny pre projekt
 • plánovanie nákladov pracovných a materiálových zdrojov
 • definovanie spôsobu nabiehania nákladov
 • nákladové zdroje a možnosti ich použitia
 • definovanie časovej platnosti nákladov zdrojov
 • použitie štandardných zobrazení určených pre sledovanie nákladov projektu

Zobrazenie informácií o projekte

 • prehľad dôležitých typov zobrazení a možnosti ich použitia
 • nastavenie preddefinovaného zobrazenia, časovej osy, mriežky a písma
 • požitie zobrazení Kalendár, Používanie úloh a Zdrojov
 • Práca s ďalšími zobrazeniami – Zoznam zdrojov, Diagram zdrojom, Sieťový diagram

Sledovanie priebehu projektu

 • Tvorba smerného a pomocného plánu
 • Zobrazenie hodnôt smerného plánu
 • Pridanie úloh do smerného plánu
 • Definovanie percenta dokončenia na úrovni projektu aj úloh
 • Zadávanie skutočných dát o priebehu realizácie projektu pre úlohy a ich priradenia, časovo usporiadané dáta a nadčasovú prácu
 • Nastavenie dátumu stavu
 • Možnosti preplánovania nedokončenej práce
 • Zobrazenie a sledovanie stavu projektu – štatistika, omeškané úlohy, ukazovatele priebehu, čerpanie nákladov, analýza vytvorenej hodnoty

Úpravy výstupov

 • Možnosti zoraďovania údajov v jednotlivých zobrazeniach
 • Používanie automatického filtra pre výber požadovaných informácií o projekte
 • Práca s preddefinovanými filtrami zobrazenia
 • Možnosti zoskupovania údajov v zobrazeniach

Riešenie prípadových štúdií

OBJEDNAŤ OTVORENÝ KURZ

POTREBUJEM PONUKU NA MIERU

Spoločnosť/Organizácia*
IČO*
Meno osoby, ktorá žiada o ponuku*
Telefón*
Mesto*
Emailová adresa*
Uveďte názov školenia alebo vypíšte, o aké počítačové zručnosti máte záujem*
Plánovaný počet účastníkov*
Prajete si uskutočniť školenie*
Vaše údaje sú u nás v bezpečí. Spracovávame ich podľa platnej slovenskej a európskej legislatívy o ochrane osobných údajov. Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov »