Oracle - jazyk SQL

ROZSAH - 2 školiace dni

Cieľ kurzu Oracle - jazyk SQL:

Cieľom modulu je naučiť absolventov efektívne používať jazyk SQL, definovať výbery dát z tabuliek, zoraďovať, zoskupovať a filtrovať dáta, používať vlastné výpočty vo výstupných zostavách, vkladať, upravovať a odstraňovať údaje z tabuliek, vytvárať databázové objekty pomocou SQL.

Odporúčané predchádzajúce znalosti - Odporúčané sú základné znalosti práce s relačnými databázovými systémami.

Obsah kurzu:

ÚVOD DO RELAČNÝCH DATABÁZ

 • základné pravidlá modelovania, návrhu a optimalizácie databáz
 • definovanie relačných vzťahov
 • práca s tabuľkami, definovanie spôsobu uloženia dát
 • indexovanie dát

VÝBER ÚDAJOV

 • základné syntaktické pravidlá jazyka SQL
 • dátové typy – číselné, znakové, dátum a čas, NULL, užívateľsky definované
 • výber stĺpcov tabuliek – definovanie stĺpcov, aliasy stĺpcov, kategorizácia hodnôt stĺpcov, výpočty s hodnotami, spájanie textových reťazcov
 • výber riadkov tabuliek – eliminácia duplicitných hodnôt, výpis požadovaného počtu riadkov, definovanie intervalov hodnôt, výber textových hodnôt podľa znakových kritérií, ošetrenie prázdnych hodnôt
 • zoraďovanie údajov – zoraďovanie podľa jedného a viacerých polí
 • zoskupovanie údajov – zoskupenie riadkov, definovanie obmedzujúcich podmienok, zisťovanie duplicít
 • vnorené dotazy – porovnávanie so všetkými alebo len určitými záznamami, zisťovanie existencie alebo neexistencie hodnôt, testovanie množiny hodnôt
 • vkladanie, aktualizácia a vymazávanie údajov pomocou vnorených dotazov
 • výber údajov z viacerých tabuliek – spájanie tabuliek pomocou WHERE, JOIN
 • výber všetkých záznamov z jednej tabuľky
 • vyhľadanie kombinácie typu „každý s každým“
 • výber kombinácií ktoré spĺňajú aj nespĺňajú podmienky
 • spojenie dvoch tabuliek pomocou tretej prepojovacej tabuľky
 • možnosti zlúčenia rôznorodých tabuliek
 • prienik a rozdiel dvoch tabuliek

VKLADANIE ÚDAJOV

 • možnosti pridávania nových záznamov do databázy
 • vloženie záznamov do tabuľky
 • vkladanie údajov z inej tabuľky
 • vkladanie jedinečných hodnôt
 • automatické generovanie jedinečných hodnôt v primárnych kľúčoch

ÚPRAVY ÚDAJOV

 • možnosti jednotnej aktualizácie všetkých riadkov
 • aktualizácia vybraných riadkov
 • selektívna aktualizácia riadkov
 • aktualizácia obsahu na základe hodnôt z inej tabuľky
 • výmena hodnôt stĺpcov

ODSTRAŇOVANIE ÚDAJOV

 • odstránenie všetkých údajov v tabuľke
 • odstránenie vybraných údajov
 • odstraňovanie duplicít
 • vyprázdnenie databázovej tabuľky

VÝPOČTY A FUNKCIE

 • práca s matematickými funkciami
 • funkcie pre prácu s textovými reťazcami
 • funkcie pre prácu s dátumom a časom
 • použitie súhrnných agregačných funkcií

DATABÁZOVÉ OBJEKTY

 • tvorba databázových objektov a ich vlastníctvo
 • definovanie obmedzení a vlastností tabuliek – východzia hodnota, primárny kľúč, jedinečné hodnoty, cudzie kľúče, overovanie hodnôt, indexy
 • deklarácia kurzorov
 • výber údajov použitím kurzorov

OBJEDNAŤ OTVORENÝ KURZ

POTREBUJEM PONUKU NA MIERU

Spoločnosť/Organizácia*
IČO*
Meno osoby, ktorá žiada o ponuku*
Telefón*
Mesto*
Emailová adresa*
Uveďte názov školenia alebo vypíšte, o aké počítačové zručnosti máte záujem*
Plánovaný počet účastníkov*
Prajete si uskutočniť školenie*
Vaše údaje sú u nás v bezpečí. Spracovávame ich podľa platnej slovenskej a európskej legislatívy o ochrane osobných údajov. Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov »