Oracle - PL/SQL

ROZSAH - 2 školiace dni

Cieľ kurzu Oracle - PL/SQL:

Cieľom kurzu je naučiť absolventov techniky programovania použitím jazyka PL/SQL v prostredí Oracle.

Odporúčané predchádzajúce znalosti - Požadované sú znalosti jazyka SQL.

Obsah kurzu:

ÚVOD DO PL/SQL

 • Popis prostredia PL/SQL
 • Prehľad typov blokov PL/SQL, generovanie výstupov z blokov
 • Vytvorenie a vykonanie jednoduchého anonymného bloku

DEKLARÁCIA PREMENNÝCH

 • Typy identifikátorov v podprogramoch PL/SQL
 • Deklarácie a inicializácie premenných
 • Skalárne dátové typy a zložené dátové typy
 • Väzobné premenné a možnosti ich použitia

TVORBA KÓDU

 • Syntaktické pravidlá tvorby príkazov
 • Použitie literálov a operátorov v PL/SQL
 • Použitie vnorených blokov ako príkazov
 • Používanie návestí
 • Pridávanie komentárov do kódu

KOMUNIKÁCIA S ORACLE SERVEROM

 • Príkazy SQL a možnosti ich použitia v PL/SQL
 • Možnosti výberu dát pomocou príkazu SELECT
 • Práca s údajmi na serveri pomocou PL/SQL
 • Pojem kurzora SQL

RIADENIE TOKU KÓDU

 • Používanie logických podmienok IF, CASE
 • Efektívna práca s využitím cyklov v kóde
 • Príkazy WHILE a FOR a ich praktické využitie
 • Pokročilé techniky práce s cyklami

ZLOŽENÉ DÁTOVÉ TYPY

 • Korektné ukladanie hodnôt rôznych typov pomocou PL/SQL
 • Kópia definície riadka z tabuľky
 • Možnosti pridávania a aktualizácie pomocou záznamov PL/SQL
 • Práca s tabuľkami INDEX BY

EXPLICITNÉ KURZORY

 • Deklarácia kurzora, riadenie explicitných kurzorov
 • Otvorenie kurzora, získanie dát z kurzora, zatvorenie kurzora
 • Využitie cyklov v kurzoroch
 • Používanie parametrov v kurzoroch

LADENIE CHÝB A VÝNIMKY

 • Typy výnimiek a možnosti ich riadenia
 • Možnosti zachytenia výnimiek
 • Zachytenie používateľom definovaných výnimiek
 • Zachytenie nepreddefinovaných chýb Oracle servera
 • Hlásenie chýb v aplikáciách

PROCEDÚRY A FUNKCIE

 • Prehľad uložených procedúr a funkcií
 • Rozdiely medzi anonymnými blokmi a podprogramami
 • Tvorba funkcií a procedúr
 • Vyvolanie procedúry a funkcie pomocou anonymných blokov
 • Tvorba parametrických funkcií a možnosti ich použitia

OBJEDNAŤ OTVORENÝ KURZ

POTREBUJEM PONUKU NA MIERU

Spoločnosť/Organizácia*
IČO*
Meno osoby, ktorá žiada o ponuku*
Telefón*
Mesto*
Emailová adresa*
Uveďte názov školenia alebo vypíšte, o aké počítačové zručnosti máte záujem*
Plánovaný počet účastníkov*
Prajete si uskutočniť školenie*
Vaše údaje sú u nás v bezpečí. Spracovávame ich podľa platnej slovenskej a európskej legislatívy o ochrane osobných údajov. Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov »