Analytické služby a data mining v SQL serveri

ROZSAH - 2 školiace dni

Cieľ kurzu Analytické služby a data mining v SQL serveri:

Kurz je zameraný na tvorbu OLAP kociek a OLAP spracovania v SQL Serveri, pre účely komplexných analýz nezaťažujúcich produkčný databázový server. Účastníci sa dozvedia, ako pomocou nich dynamicky vytvárať komplexné analytické či obchodné prehľady s okamžitou odozvou, nezávisle od množstva dát (ako získať komplexné prehľady z terabajtov dát v rámci jedinej sekundy), ako to využiť pri ladení výkonu servera, a ako využiť takto získané informácie pre manažment firmy za účelom riadenia firmy. Takisto sa dozvedia, ako pomocou data miningu a umelej inteligencie získať z existujúcich firemných dát nové, cenné informácie zákazníkoch, ich správaní, a o vzťahoch a závislostiach vo vnútri firmy, ktoré vysoko ocení stredný a vyšší manažment. 

Odporúčané predchádzajúce znalosti - : Základný prehľad v relačných databázach, optimálne aj prehľad v štatistike a umelej inteligencii.

Obsah kurzu:

Úvod do SQL Server Analysis Services

 • Výhody a nevýhody spracovania dát OLTP vs. OLAP
 • Architektúra Analysis Services
 • Inštalácia Analysis Services

Vytváranie analytických riešení v Analysis Services

 • Príprava dát pre analýzy
 • Založenie Analysis Services projektu
 • Vytvorenie dátových zdrojov a pohľadov
 • Vytvorenie OLAP kocky

Práca s dimenziami

 • Vytváranie a konfigurácia dimenzií
 • Atribúty dimenzií a hierarchické atribúty
 • Triedenie, organizovanie, grupovanie a filtrovanie atribútov
 • Skrývanie atribútov, zmeny v zobrazovaní atribútov užívateľom

Sledovanie súhrnov a veličín

 • Práca so sledovanými veličinami
 • Aditívne a semi-aditívne veličiny
 • Organizovanie sledovaných veličín

Dotazovanie sa na OLAP kocky

 • Základy jazyka MDX
 • Pridanie vlastných kalkulácií do kocky

Ďalšia funkcionalita OLAP kociek

 • Kľúčové ukazovatele výkonnosti – KPI
 • Akcie
 • Perspektívy
 • Preklady a jazykové verzie OLAP kociek
 • Partitioning OLAP kociek a scale-out škálovanie výkonu

Uvedenie OLAP kociek do prevádzky

 • Zavedenie do prevádzky (priamo aj nepriamo)
 • Zabezpečenie a nastavenie databáz Analysis Services
 • Práca s OLAP kockami priamo v Exceli
 • Integrácia s Reporting Services

Správa OLAP kociek

 • Nastavenie OLAP spracovania – ROLAP, HOLAP, MOLAP
 • Logovanie, monitorovanie a optimalizácia OLAP kociek a dotazov
 • Zálohovanie a obnova databáz Analysis Services

Data mining v SQL Serveri

 • Prehľad  a prínos data miningu v SQL Serveri
 • Podporované algoritmy spracovania dát v data miningu a ich vhodnosť použitia na konkrétne typy problémov v praxi
 • Princípy fungovania neurónových sietí
 • Vytvorenie modelov data miningu
 • Validácia správnosti a relevantnosti modelov
 • Predpovedanie hodnôt pomocou modelov a jazyk DMX
 • Príklady dolovania poznatkov z dát – klasifikácia zákazníkov, zistenie správania zákazníkov, naprofitabilnejšie sety produktov, predpovedanie trendov

OBJEDNAŤ OTVORENÝ KURZ

POTREBUJEM PONUKU NA MIERU

Spoločnosť/Organizácia*
IČO*
Meno osoby, ktorá žiada o ponuku*
Telefón*
Mesto*
Emailová adresa*
Uveďte názov školenia alebo vypíšte, o aké počítačové zručnosti máte záujem*
Plánovaný počet účastníkov*
Prajete si uskutočniť školenie*
Vaše údaje sú u nás v bezpečí. Spracovávame ich podľa platnej slovenskej a európskej legislatívy o ochrane osobných údajov. Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov »