Obchodné podmienky
pre predaj verejných otvorených počítačových kurzov a on-line počítačových kurzov

I. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj verejných otvorených počítačových kurzov a on-line počítačových kurzov prostredníctvom internetovej stránky www.lapis.sk.
Predávajúci:
Atlantis Agency, s.r.o., Gerhardtova 6, 949 01 Nitra
IČO: 36742988
DIČ: 2022326031
Zapísaný: OR OS Nitra, odd Sro, vl. č. 19506/NPredávajúci poskytuje vzdelávacie služby v oblasti informačných technológii a disponuje personálnymi a vecnými kapacitami na poskytovanie výučby v oblasti informačných technológií (ďalej len „Vzdelávacie služby“).
Kupujúci má záujem o poskytnutie vzdelávacích služieb pre seba a počas trvania vzdelávania nemôže byť nahradený inou osobou.

II. Charakteristika vzdelávacej služby

Vzdelávacou službou sa rozumie vzdelávací kurz v oblasti informačných technológií (ďalej len „počítačový kurz“). Cieľom Predávajúceho je poskytnúť Kupujúcemu praktické porozumenie moderných počítačových technológií.

III. Práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho

Predávajúci sa zaväzuje prostredníctvom svojich lektorov a online videí zabezpečiť Kupujúcemu odborné vzdelávanie počas celého trvania vzdelávacieho programu. Predávajúci je povinný zabezpečiť pre každého Kupujúceho študijný materiál, ktorého cena je zahrnutá do ceny kurzu.
V prípade vzniku nepredvídaných okolností na strane Predávajúceho, resp. jeho vyučujúcich lektorov alebo v dôsledku okolností vyššej moci (napr. práceneschopnosť vyučujúceho lektora, štátny sviatok, nepriazeň počasia atď.), v dôsledku ktorých nebude možné uskutočniť niektorú z vyučovacích hodín, sa Predávajúci zaväzuje o týchto skutočnostiach ako aj o navrhovaných opatreniach bezodkladne informovať Kupujúceho. Predávajúci má právo zmeniť obsah a harmonogram výučby.
Kupujúci sa zaväzuje dodržiavať svoju účasť na výučbe tak, aby bez vážnych dôvodov nedochádzalo k zameškaniu vyučovacích hodín. Za vymeškané hodiny nepatrí Kupujúcemu žiadna náhrada vo forme vrátenia alikvotnej čiastky ceny štúdia za vymeškané hodiny.
Kupujúci je povinný v prípade online počítačových kurzov otestovať pred uhradením ceny online kurzu, či mu prehrávanie video tutoriálov funguje s jeho technickým vybavením (hardware i software) a používaným internetovým pripojením. K tomuto otestovaniu slúžia zadarmo prístupné úvodné ukážkové videá na stránke www.lapis.sk. Úhradou ceny online počítačového kurzu kupujúci potvrdzuje, že sa mu ukážkové video prehráva bez problémov a akceptuje rovnakú kvalitu a spôsob prehrávania pre samotný online počítačový kurz.

IV. Školné a platobné podmienky

Výška poplatku za absolvovanie verejných otvorených termínov počítačových kurzov a on-line počítačových kurzov sa riadi platným cenníkom zverejneným v časti „Kalendár otvorených kurzov“ webstránky www.lapis.sk k dátumu objednania kurzu.
Kupujúci berie na vedomie, že platobné údaje potrebné k plateniu ceny za kurz budú uchovávané na strane platobnej brány GoPay, ktorá s týmito údajmi nakladá podľa medzinárodného bezpečnostného štandardu PCI-DSS Level 1 (najvyššia úroveň dátovej bezpečnosti vo finančnom sektore).

V. Podmienky ukončenia vzdelávania

Vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa skončí zaplatením celkovej ceny za vzdelávanie a ukončením verejného otvoreného počítačového kurzu alebo uplynutím platnosti prístupu k online počítačovému kurzu. Pred uplynutím dohodnutej doby je možné vzdelávanie ukončiť:
a) jednostranným ukončením štúdia zo strany Kupujúceho,
b) odstúpením Kupujúceho za podmienok dohodnutých v týchto Všeobecných obchodných podmienkach.

VI. Reklamačný poriadok

Verejný otvorený prezenčný počítačový kurz 

V prípade nespokojnosti zákazníka s prezenčným kurzom z opodstatnených dôvodov ako napr. nedostatočná príprava vyučujúceho lektora, nevyhovujúce priestory, nevyhovujúce technické zabezpečenie a pod., je kupujúci povinný na danú skutočnosť upozorniť bezodkladne, do 2 dní od zistenia danej skutočnosti. V tomto prípade je predávajúci povinný zabezpečiť nápravu danej situácie. Ak to nie je možné, je povinný ponúknuť účastníkovi kurzu nový termín rovnakého kurzu. Každá reklamácia bude posudzovaná individuálne, aj v prípade jej podania v neskoršom termíne alebo z iných dôvodov.

Online počítačový kurz 

V prípade nespokojnosti kupujúceho s online počítačovým kurzom, má právo kupujúci do 14 dní od zakúpenia, na základe písomne alebo e-mailom doručenej reklamácie, od kurzu odstúpiť a získať tak plnú sumu za kurz naspäť.

Platba a nárok na kurz 

Zaplatením sumy za kurz má kupujúci právo na účasti na verejnom otvorenom počítačovom kurze alebo právo na prístup k online počítačovému kurzu počas doby jedného roka (365 dní). Pokiaľ na kurz nebol riadne prihlásený alebo nezískal k nemu prístup, je potrebné kontaktovať podporu predávajúceho, ktorý je povinný postarať sa o nápravu.
Storno podmienky pri verejnom otvorenom počítačovom kurzeV prípade zrušenia účasti na verejnom otvorenom počítačovom kurze v dobe kratšej ako 48 hodín (2 pracovné dni) je storno poplatok vo výške 100%.

VII. Autorské práva

Kupujúci je oprávnený prezerať si a preberať materiály z portálu www.lapis.sk iba na osobné, nekomerčné používanie a pod podmienkou, že sa dodržia všetky vyhlásenia o autorských právach a vlastníctve uvedené v pôvodných materiáloch a všetkých kópiách materiálov. Kupujúci nie je oprávnený žiadnym spôsobom meniť, verejne zobrazovať, predvádzať, rozširovať ani inak používať materiály z tohto portálu na verejné ani komerčné účely. Používanie materiálov, ktoré sú publikované na stránke www.lapis.sk a ktoré dostane počas verejného otvoreného prezenčného kurzu, je na iných webových lokalitách bez predchádzajúcej dohody s predávajúcim zakázané. Materiály na portáli www.lapis.sk sú chránené autorským právom. Neoprávnené používanie materiálov zo stránky www.lapis.sk predstavuje porušenie autorského práva, ktoré má občianskoprávne, ako aj trestnoprávne dôsledky.
Kupujúci nie je oprávnený kopírovať ani rozširovať žiadne materiály získané kúpou na tejto stránke, a tak nesmie materiály využiť na svoje obohatenie.
Kupujúci nie je oprávnený poskytnúť svoje prihlasovacie údaje do online počítačového kuru tretej osobe.
Kupujúci nie je oprávnený umožniť iným osobám prezretie jeho zakúpených online počítačových kurzov.
Predávajúci si vyhradzuje právo zablokovať účet kupujúceho pri porušení niektorého z bodov 7.1, 7.2, 7.3 a 7.4 tohto odstavca.

VIII. Ochrana osobných údajov

Kupujúci registráciou na počítačový kurz prehlasuje, že v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov na účely nevyhnutné pre organizáciu účasti na počítačovom kurze. Zároveň kupujúci súhlasí so spracovaním údajov na marketingové účely. Úplné Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov si môžete prečítať tu »

IX. Záverečné ustanovenia

Predávajúci a Kupujúci súhlasia, že ich vzťah založený na základe uvedených Všeobecných obchodných podmienok sa riadi ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
Neplatnosť niektorého ustanovenia uvedeného vo Všeobecných obchodných podmienkach nespôsobuje neplatnosť ostatných ustanovení, ktoré takýmito dôvodmi neplatnosti nie sú dotknuté.

Všetky zmeny a doplnky k uvedeným podmienkam je možné uskutočniť iba na základe písomného podnetu.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.1.2019