Školenie Access - základy

Cieľ kurzu: Cieľom modulu je aby absolvent ovládal základnú prácu s databázami z pohľadu užívateľa v programe MS Access. Modul je určený pre všetkých, ktorí potrebujú ovládať základnú prácu s databázami. Uplatnenie nájde hlavne v menších podnikoch, pri tvorbe vlastných modelov na sledovanie dát, prípadne vo väčších podnikoch, kde sa používa pri práci s databázami prostredie MS Access. Absolvent tohto modulu dokáže používať vytvorenú databázu. Údaje dokáže zoraďovať, filtrovať, zoskupovať, vyhľadávať. Ovláda základnú tvorbu tabuliek, formulárov a zostáv. Požadované údaje si dokáže vytlačiť.

Vstupné požiadavky: Charakter modulu vyžaduje od frekventantov znalosti modulov Windows, Word, Excel.

Obsah kurzu:

Úvod do MS Access

 • čo je databáza – základné pojmy, štruktúra, logika a princípy práce
 • použitie šablón pre tvorbu databáz
 • vytvorenie novej databázy
 • užívateľské nastavenia pracovného prostredia
 • na čo treba dávať pozor pri práci s dátami
 • zásady korektného pomenovávania objektov
 • popis objektov databázy a možnosti ich praktického využitia

Tvorba tabuliek

 • ako správne navrhnúť a rýchlo vytvoriť tabuľky definovanie
 • polí tabuliek a ich atribútov
 • pravidlá korektného definovania dátových typov polí
 • najčastejšie chyby pri tvorbe tabuliek a ako ich riešiť
 • definovanie primárneho kľúča tabuliek
 • definovanie indexov tabuliek a možnosti ich použitia
 • nastavenie overovania hodnôt
 • kopírovanie tabuliek

Definovanie relačných vzťahov

 • zásady korektnej tvorby relačných vzťahov medzi tabuľkami
 • typy relačných vzťahov a pravidlá ich identifikácie a použitia
 • zabezpečenie referenčnej integrity dát
 • úprava relačných vzťahov
 • možnosti vytlačenia relácií

Práca s údajmi v tabuľkách

 • prezeranie dát, tipy a triky
 • vkladanie, odstraňovanie a zmeny dát
 • výber, kopírovanie, aktualizácia údajov
 • zmena poradia riadkov a stĺpcov
 • ukotvenie, skrývanie a zobrazovanie stĺpcov
 • modifikácia formátu dátového listu
 • zoraďovanie a vyhľadávanie dát
 • ako rýchlo nahradiť údaje v databáze novými hodnotami
 • filtrovanie dát podľa výberu
 • rozšírené filtrovanie dát podľa formulára – pravidlá správneho definovania kritérií, riešenie praktických príkladov
 • možnosti importovania a exportovania údajov

Práca s formulármi

 • čo sú formuláre, štruktúra a možnosti ich použitia
 • tvorba jednoduchých formulárov
 • príprava zdroja dát pre formuláre
 • praktické využitie rôznych typov formulárov
 • vkladanie a úprava údajov pomocou formulárov
 • pohyb vo formulároch a práca s dátami
 • úpravy a formátovanie vzhľadu formulárov
 • skrývanie a zobrazovanie prvkov formulárov
 • práca s panelom nástrojov vo formulároch
 • tipy a triky pre rýchle zarovnanie a nastavenie veľkosti polí formulárov
 • vkladanie príkazových tlačidiel do formulárov

Výberové dotazy

 • výber požadovaných údajov pomocou výberových dotazov
 • výber údajov z jednej tabuľky aj viacerých tabuliek
 • definovanie dočasných relačných vzťahov v tabuľkách
 • prehľadávanie viacerých tabuliek
 • definovanie kritérií a obmedzujúcich podmienok pre zobrazenie dát
 • použitie kritérií pre číselné, dátumové aj textové polia
 • definovanie logických podmienok AND, OR, NOT
 • používanie klauzuly LIKE vrátane zástupných znakov
 • zoraďovanie, filtrovanie a zoskupovanie údajov
 • tvorba vlastných výpočtov a použitie základných funkcií
 • používanie súhrnných agregačných funkcií v dotazoch pre štatistické, finančné a ekonomické analýzy dát

Tvorba zostáv

 • čo sú zostavy, štruktúra a možnosti použitia
 • základy tvorby jednoduchých zostáv
 • úprava vzhľadu zostáv
 • zoraďovanie a zoskupovanie údajov v zostavách
 • možnosti použitia výpočtov v zostavách
 • pravidlá korektnej prípravy na tlač a tlačenia zostáv

Záverečné opakovanie

 • riešenie výstupného modelu

Zaujal Vás tento kurz?


Pre uzavreté firemné školenia Vám radi pripravíme termíny podľa Vašich potrieb, kdekoľvek na Slovensku, priamo vo Vašej firme, alebo v našej učebne LAPIS v Nitre.

Osnovy kurzu môžeme plne prispôsobiť Vašim požiadavkám.

Kontaktujte nás pre viac podrobností nebo si vyžiadajte cenovou ponuku.

Kontaktujte nás:

tel. 037/6513 140,
tel. 0904/406 653

e-mail: lapis@lapis.sk