Kurz Excel – kontingenčné tabuľky a analýzy dát

Ako vám tento kurz pomôže v praxi: Nebojte sa kontingenčných tabuliek. Na prvý pohľad vyzerajú komplikovane, ale na ten druhý zistíte, že štatistický pohľad na údaje nemôže byť jednoduchší. Stačí sa len správne opýtať a Excel všetko ostatné vykoná za vás. Využitie v praxi zaručené!

Cieľ kurzu: Hlavným cieľom kurzu je naučiť absolventov analyzovať dáta v prostredí MS Excel s využitím kontingenčných tabuliek a kontingenčných grafov.
 
Vstupné požiadavky: Znalosti práce na úrovni obsahu školenia MS Excel mierne pokročilý.
 

Obsah kurzu:

01 Príprava dát na analýzu

 • Pravidlá pre tvorbu kontingenčných tabuliek (KT) – na čo si dávať pozor pri tvorbe KT, v akých prípadoch nie je možné KT vytvoriť, možné problémy so zdrojovými údajmi
 • Príprava a kontrola databázy so zdrojovými údajmi

02 Vytvorenie kontingenčných tabuliek

 • Možnosti vytvorenia KT, použitie odporúčaných KT
 • Tvorba KT na novom hárku alebo na existujúcom hárku
 • Aktualizácia údajov v KT
 • Zmena zdrojových údajov – pridanie nových riadkov alebo stĺpcov
 • Možnosti definovania zdrojových údajov pre hromadnú aktualizáciu viacerých KT – použitie rozsahu, dynamickej tabuľky alebo pomenovania údajov

03 Návrh kontingenčných tabuliek

 • Spôsoby rozvrhnutia KT a možnosti ich využitia
 • Transponovanie KT
 • Premenovanie polí a položiek
 • Zobrazenie a skrytie podrobností v KT
 • Nastavenie vlastností KT

04 Analýzy dát pomocou KT

 • Princípy a postupy komplexných analýz dát pomocou KT
 • Použitie súhrnných funkcií – počet, suma, priemer, najnižšia hodnota, najvyššia hodnota atď.
 • Použitie jednej aj viacerých súhrnných funkcií pre tvorbu analýz číselných i dátumových údajov
 • Možnosti zmeny súhrnných funkcií

05 Formátovanie KT

 • Automatický formát – použitie štýlov KT a možnosti ich úprav
 • Čoho sa vyvarovať pri manuálnom formátovaní KT
 • Definovanie vlastností číselných formátov
 • Zobrazenie rozloženia KT v stručnom formáte, formou prehľadu alebo vo forme tabuľky, opakovanie označenia položiek
 • Nastavenie spôsobu zobrazenia prázdnych a chybných hodnôt

06 Zoraďovanie údajov v KT

 • Zoraďovanie údajov v KT podľa jednotlivých úrovní
 • Zoraďovanie podľa celkových súčtov alebo medzisúčtov
 • Zoraďovanie údajov v riadku
 • Zoraďovanie podľa vlastného kľúča

07 Filtrovanie údajov v KT

 • Filtrovanie priamo v KT – podľa menoviek alebo podľa hodnôt
 • Použitie filtra zostavy
 • Rýchly filter a časová os

08 Zoskupovanie údajov v KT

 • Zoskupovanie dátumových údajov podľa mesiacov, štvrťrokov, dní, vlastných intervalov
 • Zoskupovanie číselných údajov do intervalov
 • Zoskupovanie textových údajov
 • Oddeľovanie dát, viacúrovňové zoskupovanie dát

09 Vlastné výpočty v KT

 • Tvorba medzisúčtov a rozdielov
 • Percentuálne výpočty
 • Výpočet kumulatívnych hodnôt a rozdielov
 • Zobrazenie poradia hodnôt
 • Tvorba vlastných výpočtových polí a výpočtových položiek
 • Používanie funkcií pre získavanie údajov z KT priamo na hárku (funkcia GETPIVOTDATA)

10 Dátový model

 • Dátové modely je možné použiť od verzie Excel 2013
 • Využitie dátových modelov pre spojenie viacerých zdrojov 
 • Nastavenie a úprava relačných vzťahov

11 Kontingenčné grafy

 • Grafická analýza dát pomocou kontingenčných grafov
 • Poukázať na rozdiely oproti bežným grafom
 • Vytvorenie kontingenčného grafu z kontingenčnej tabuľky
 • Najčastejšie využívané grafy – stĺpcový, koláčový, čiarový
 • Využitie skladaných grafov – vhodný nástroj pre zobrazenie údajov z KT
 • Nastavenia kľúčových vlastností kontingenčných grafov
 • Zmena rozloženia polí v kontingenčných grafoch
 • Úprava vzhľadu kontingenčných grafov
 • Ako prehľadne zobraziť v grafe rádovo odlišné hodnoty použitím vedľajšej osi

12 Použitie podmieneného formátovania v KT

 • Pravidlá pre korektné nastavenie podmieneného formátovania v KT
 • Nastavenie podmienky pre číselné hodnoty
 • Potrebná úprava podmienok, aby sa zachovali aj po aktualizácii KT

13 Riešenie prípadových štúdií

 • Riešenia praktických príkladov zamerané na precvičovanie jednotlivých tém

Pokračovanie kurzu je možné kurzom: Excel - tvorba makier , Excel - práca s funkciami podrobne

Kurz, ktorým sa pripravíte na tento: Excel - mierne pokročilý

Zaujal Vás tento kurz?


Pre uzavreté firemné školenia Vám radi pripravíme termíny podľa Vašich potrieb, kdekoľvek na Slovensku, priamo vo Vašej firme, alebo v našej učebne LAPIS v Nitre.

Osnovy kurzu môžeme plne prispôsobiť Vašim požiadavkám.

Kontaktujte nás pre viac podrobností nebo si vyžiadajte cenovou ponuku.

Kontaktujte nás:

tel. 037/6513 140,
tel. 0904/406 653

e-mail: lapis@lapis.sk