Školenie Excel – kontingenčné tabuľky a analýzy dát

Cieľ kurzu: Hlavným cieľom kurzu je naučiť absolventov analyzovať dáta v prostredí MS Excel s využitím kontingenčných tabuliek a kontingenčných grafov.
 
Vstupné požiadavky: Znalosti práce na úrovni obsahu školenia MS Excel mierne pokročilý.
 

Obsah kurzu:

01 Príprava dát na analýzu

 • Príprava databázy založenej na jednom hárku MS Excel
 • Príprava databázy založenej na viacerých hárkoch MS Excel
 • Dynamický import externých dát priamo na hárok MS Excel (súbory xls, txt, csv a pod.)
 • Vytvorenie ODBC spojení pre import dát z externých databázových systémov (Access, SQL Server, MySQL, Oracle, SAP a pod.)
 • Automatické zabezpečenie synchronizácie importovaných dát v prípade zmeny zdrojových údajov
 • Eliminácia duplicitných hodnôt po importe dát

02 Vytvorenie kontingenčných tabuliek

 • Vytvorenie KT na základe dát, ktoré sa nachádzajú v jednom Hárku
 • Vytvorenie KT zo zdroja dát vo viacerých Hárkoch
 • Tvorba KT založenej na inej KT
 • Vytvorenie KT z externého zdroja dát
 • Použitie definovaného ODBC spojenia na externý zdroj dát
 • Aktualizácia údajov v KT

03 Návrh kontingenčných tabuliek

 • Spôsoby rozvrhnutia KT a možnosti ich využitia
 • Transponovanie kontingenčných tabuliek
 • Zobrazenie a skrývanie hodnôt v KT
 • Premenovanie polí a položiek
 • Zobrazenie a skrytie podrobností v KT
 • Nastavenie vlastností KT

04 Analýzy dát pomocou KT

 • Princípy a postupy komplexných analýz dát pomocou kontingenčných tabuliek
 • Použitie jednej aj viacerých súhrnných funkcií pre tvorbu analýz
 • Nastavenie súhrnov v KT, celkové súčty a čiastočné súhrny

05 Vlastné výpočty v KT

 • Tvorba medzisúčtov a rozdielov v KT
 • Percentuálne výpočty v KT
 • Výpočet kumulatívnych hodnôt v KT
 • Tvorba vlastných výpočtových polí a výpočtových položiek
 • Hĺbková analýza dát
 • Nastavenie rozloženia štruktúry výstupnej zostavy pre potreby tlače
 • Používanie funkcií pre získavanie údajov z kontingenčných tabuliek priamo na hárku

06 Zoraďovanie, filtrovanie a zoskupovanie

 • Zoskupovanie textových, číselných aj dátumových údajov
 • Oddeľovanie dát, viacúrovňové zoskupovanie dát v KT
 • Pravidlá úpravy vzhľadu číselných a textových hodnôt v KT
 • Zoraďovanie údajov v KT, možnosti filtrovania údajov

07 Formátovanie KT

 • Automatický formát kontingenčných tabuliek
 • Čoho sa vyvarovať pri manuálnom formátovaní KT
 • Definovanie vlastností číselných formátov
 • Nastavenie spôsobu zobrazenia prázdnych a chybných hodnôt
 • Zlučovanie popiskov

08 Kontingenčné grafy

 • Grafická analýza dát pomocou kontingenčných grafov
 • Vytvorenie kontingenčného grafu z kontingenčnej tabuľky
 • Zmena rozloženia polí v kont. grafoch
 • Nastavenia kľúčových vlastností kontingenčných grafov
 • Analýza trendu – lineárna a nelineárna regresia, predikcia budúcich hodnôt
 • Úprava vzhľadu kont. grafov
 • Tvorba vlastných šablón pre kontingenčné grafy

09 Export dát

 • Možnosti vzájomnej výmeny a prezentácie dát medzi jednotlivými aplikáciami MS Office
 • Export vstupných aj výstupných dát do rôznych formátov
 • Podrobné nastavenie vlastností exportu do jednotlivých formátov
 • Export grafov a kontingenčných tabuliek na obrázky
 • Export dát pre potreby prezentovania na internete alebo podnikovom intranete

Riešenie prípadových štúdií

 • Riešenia praktických príkladov zamerané na precvičovanie jednotlivých tém

 

Zaujal Vás tento kurz?


Pre uzavreté firemné školenia Vám radi pripravíme termíny podľa Vašich potrieb, kdekoľvek na Slovensku, priamo vo Vašej firme, alebo v našej učebne LAPIS v Nitre.

Osnovy kurzu môžeme plne prispôsobiť Vašim požiadavkám.

Kontaktujte nás pre viac podrobností nebo si vyžiadajte cenovou ponuku.

Kontaktujte nás:

tel. 037/6513 140,
tel. 0904/406 653

e-mail: lapis@lapis.sk