Školenie základy SQL jazyka v SQL Serveri 

Cieľ kurzu: Kurz je určený pre vývojárov, začínajúcich programovať priamo alebo nepriamo pre SQL Server. Naučia sa v ňom, aké sú hlavné možnosti práce s dátami v SQL Servri, ako písať bezpečné a efektívne dotazy, a ako ladiť komplexný kód v prípade problémov. Ďalej sa naučia, ako odchytávať a ošetrovať vzniknuté chyby, a ako zabezpečiť dátovú integritu dát. Na záver dostanú úvod do pokročilejších možností práce s dátami, ako sú skórovanie dát, užívateľské funkcie, triggre a stored procedúry. Vstupné požiadavky: Základy správy Windows serverov, aspoň teoretické základy databáz.

Obsah kurzu:

Úvod do SQL Servera 

 • SQL Server Management Studio
 • Komponenty a objekty SQL Servera
 • Vytváranie tabuliek a dátové typy stĺpcov

Použitie príkazu SELECT

 •  Základná syntax a použitie
 •  Filtrovanie údajov pomocou WHERE
 •  Zoraďovanie výsledkov pomocou ORDER BY
 •  Používanie aliasov pre tabuľky a stĺpce
 •  Používanie výrazov a operátorov
 •  NULL hodnota a práca s NULL hodnotami
 •  Eliminácia duplicitných záznamov
 •  Obmedzovanie množstva vrátených záznamov pomocou TOP
 •  Zoskupovanie údajov pomocou GROUP BY
 •  Filtrovanie zoskupených údajov pomocou HAVING
 •  Základné agregačné funkcie
 •  Príkaz SELECT INTO
 •  Dopad dotazov na výkon SQL Servera

Príkazy INSERT, UPDATE a DELETE

 •  Základná a rozšírená syntax
 •  Klauzula OUTPUT

Spájanie dát z viacerých tabuliek

 •  Joiny – INNER JOIN, LEFT a RIGHT JOIN, FULL JOIN, CROSS JOIN
 •  Joinovanie tabuliek samých so sebou
 •  UNION, EXCEPT, INTERSECT

Poddotazy (subqueries)

 •  Úvod do poddotazov
 •  Použitie poddotazov vo výrazoch a ako odvodené tabuľky
 •  Použitie operátorov IN a EXISTS
 •  Prepojené poddotazy (correlated subqueries)

Premenné a práca s nimi

 •  Skalárne premenné
 •  Tabuľkové premenné
 •  Dočasné tabuľky vs. tabuľkové premenné
 •  Konverzia dátových typov

Príkazy kontroly toku dát

 •  Vetvenie príkazov cez IF a ELSE
 •  Cykly pomocou WHILE
 •  Príkaz CASE

Zabezpečenie dátovej integrity

 •  Obmedzenia na vkladané hodnoty – NULL a NOT NULL, constraints
 •  Predvolené hodnoty
 •  Unikátne hodnoty
 •  Identita a jej automatické generovanie
 •  Referenčná integrita – cudzie kľúče

Spracovanie chýb

 • Použitie TRY…CATCH bloku
 • Príkaz RAISERROR, premenná @@ERROR
 • Debugovanie v SQL Server Management Studiu

Ladenie výkonu dotazov

 •  Exekučné plány
 •  Využitie indexov
 •  Ako pracuje cache SQL Servera

Skórovanie dát

 •  Windowing a window partitioning
 •  Funkcia ROW_NUMBER
 •  Funkcie RANK a DENSE_RANK
 •  Funkcia NTILE

Úvod do pokročilého programovania

 • Užívateľské funkcie
 •  Základy stored procedúr
 •  Základy triggrov

Kurz Základy SQL jazyka v SQL Serveri  školí certifikovaný lektor na produkty MS SQL Server.

Zaujal Vás tento kurz?


Pre uzavreté firemné školenia Vám radi pripravíme termíny podľa Vašich potrieb, kdekoľvek na Slovensku, priamo vo Vašej firme, alebo v našej učebne LAPIS v Nitre.

Osnovy kurzu môžeme plne prispôsobiť Vašim požiadavkám.

Kontaktujte nás pre viac podrobností nebo si vyžiadajte cenovou ponuku.

Kontaktujte nás:

tel. 037/6513 140,
tel. 0904/406 653

e-mail: lapis@lapis.sk