Zásady ochrany osobných údajov

Správne spracovanie vašich osobných údajov je pre nás dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou.
Prevádzkovateľ osobných údajov je spoločnosť, ktorá určuje účel a prostriedky spracovávania osobných údajov. V tomto prípade je ním spoločnosť LAPIS IT, s.r.o. .

Právnym základom pre spracovanie vašich osobných údajov je súhlas vás, ako dotknutej osoby. Účelom spracovania je ponuka produktov a služieb spoločnosti LAPIS IT, s.r.o. .

K vašim osobným údajom môžu mať prístup naši zmluvní overení partneri, ktorí nám pomáhajú zabezpečovať komunikáciu a odborné služby. Sú nimi napríklad, SmartEmailing, s.r.o. (ČR), Secutreo, s.r.o. Bratislava.

Vaše údaje budeme bezpečne uchovávať po dobu, počas ktorej možno očakávať váš záujem o naše produkty s služby, nie však dlhšie ako 3 roky od vášho posledného prejaveného záujmu.

Vaše práva pri spracovaní osobných údajov sú nasledujúce:

 • Právo na prístup k osobným údajom

  Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov

 • Právo na opravu

  Spracúvame vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje? Zmenili ste, napríklad, adresu bydliska? Prosím, informujte nás o tom a my osobné údaje opravíme.

 • Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

  V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní vaše osobné údaje na váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu hodnoteniu, pretože aj my máme povinnosť alebo oprávnený záujem ponechať si osobné údaje.

 • Právo na obmedzenie spracovania

  Ak si želáte, aby sa vaše osobné údaje spracúvali výhradne na najnutnejšie zákonné účely alebo si želáte osobné údaje blokovať.

 • Právo na prenositeľnosť údajov

  Ak si želáte, aby sme poskytli vaše osobné údaje inému správcovi, resp. inej spoločnosti, odovzdáme vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky  

 • Právo uplatniť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie

  Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu. Námietku môžete tiež uplatniť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

 • Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov

  S vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

AKO MÔŽETE ODVOLAŤ SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená, že ho môžete kedykoľvek odvolať. Nechcete ďalej dostávať ponuky produktov a služieb spoločnosti LAPIS IT, s.r.o. a našich obchodných partnerov? Je nám to ľúto, ale vaše rozhodnutie úplne rešpektujeme.

Čo má odvolanie súhlasu obsahovať?

Uveďte, prosím, vaše meno a priezvisko, a email, aby sme vás vedeli identifikovať.

Komu odvolanie podávate

Odvolanie môžete adresovať spoločnosti LAPIS IT , s.r.o.

Akým spôsobom môžem odvolanie poslať?

Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely je možné poslať iba v písomnej podobe, a to preto, aby sme mali o vašom odvolaní riadny záznam. Odvolanie nezabudnite podpísať. Písomným vyhlásením poslaným do sídla alebo na korešpondenčnú adresu spoločnosti LAPIS IT, s.r.o., Nitra