Zaujímavé vzdelávacie aplikácie

Nachádzame sa v dobe, kedy máme omnoho lepší prístup k rôznym informáciam i k samotnému vzdelávaniu. Existuje množstvo zaujímavých aplikácii, ktoré vám pomôžu zlepšiť si vaše jazykové znalosti, overiť si šoférske schopnosti, cvičiť si vašu šedú kôru mozgovú a pod. Čím originálnejšia aplikácia, tým má väčšiu šancu na úspech a jej množstvo stiahnutí môže rapídne narastať. Existujú už aj aplikácie vyvíjané priamo pre učiteľov, ktoré môžu pomôcť pri ich práci, ale aj pomôcť rodičom urobiť si lepší názor na správanie ich dieťaťa. Nemusíte chodiť na kurzy ani väčšinou platiť nič navyše. Stačí vám jednoduché stiahnutie vhodnej aplikácie do vášho mobilného telefónu.

Tu sú niektoré z tých najzaujímavejších aplikácii vhodných pre vzdelávanie v rôznych smeroch.

Clas­sSha­re Rozvrh ho­dín

Ap­li­ká­cia, kto­rá uľah­čí škol­ský ži­vot po­mo­cou tvor­by a spra­vo­va­nia kaž­do­den­né­ho rozvr­hu ho­dín. Rozvr­hy mož­no nie­len vy­tvá­rať, ale aj zdie­ľať, tak­že ak váš spo­lu­žiak dis­po­nu­je ho­to­vým zoz­na­mom, mô­že ho s va­mi zdie­ľať. Ok­rem rozvr­hov ap­li­ká­cia pos­ky­tu­je aj sluš­nú po­nu­ku ďal­ších fun­kcií, ako evi­den­ciu do­má­cich úloh, tes­tov, re­fe­rá­tov, skú­šok či ďal­ších uda­los­tí. Úda­je sú syn­chro­ni­zo­va­né so všet­ký­mi va­ši­mi za­ria­de­nia­mi a po­kiaľ vám zá­klad­né fun­kcie nes­ta­čia, do­kú­piť mož­no nap­rík­lad prís­luš­ný wid­get na plo­chu, pik­tog­ra­my pred­me­tov či od­strá­ne­nie rek­lám z ap­li­ká­cie.

class share

Chat sa učiť an­glic­ky

Na­priek zle pre­lo­že­né­mu náz­vu aj po­pi­su, sa­ma ap­li­ká­cia ov­lá­da slo­ven­či­nu vý­bor­ne. Ide o vý­uč­bu an­glic­ké­ho ja­zy­ka zá­bav­ným spô­so­bom po­mo­cou kon­ver­zá­cie s vir­tuál­nou ame­ric­kou di­ev­či­nou. Ap­li­ká­cia je spra­co­va­ná veľ­mi jed­no­du­cho a in­tui­tív­ne do po­do­by bež­né­ho če­to­va­cie­ho prog­ra­mu. Na za­čiat­ku si vás v krát­kos­ti otes­tu­je, aby spoz­na­la úro­veň, na akej bu­de­te ko­mu­ni­ko­vať. Jed­ným do­ty­kom mô­že­te zme­niť čet na vy­hľa­dá­va­nie v slov­ní­ku, prek­la­da­nie ce­lých fráz či vy­hľa­dá­va­nie na webe. Ume­lá in­te­li­gen­cia je na dob­rej úrov­ni a text mož­no za­dá­vať aj hla­som.

chat sa ucit anglicky

Edu­Pa­ge

Ap­li­ká­cia ur­če­ná uči­te­ľom, ro­di­čom aj žia­kom. Ob­sa­hu­je inter­ak­tív­ne tes­ty z ma­te­ma­ti­ky, slo­ven­či­ny, bio­ló­gie a ďal­ších pred­me­tov. Niek­to­ré fun­kcie mož­no vy­užiť iba ak ich pod­po­rí aj ško­la. Ich pa­le­ta je však veľ­mi ši­ro­ká a pod­po­ra zo stra­ny ško­ly sto­jí za úva­hu. Cie­ľo­vé sku­pi­ny ur­či­te oce­nia inter­ne­to­vú žiac­ku kniž­ku, elek­tro­nic­kú tried­nu kni­hu, evi­den­ciu do­chádz­ky, do­má­cich úloh, rozvr­hov, atď. Do­kon­ca sa tu na­chá­dza i sys­tém od­osie­la­nia správ spo­lu­žia­kom, uči­te­ľom či ko­le­gom, pri­de­ľo­va­nie tes­tov pria­mo do mo­bi­lu žia­ka a ve­ľa ďal­šie­ho.

edupage

Peak – Brain Trai­ning

Udr­žia­vať svo­ju še­dú moz­go­vú kô­ru v dob­rej kon­dí­cii je v zá­uj­me kaž­dé­ho, nie­len žia­kov. Tá­to ap­li­ká­cia – hra bo­la údaj­ne vy­vi­nu­tá v spo­lup­rá­ci od­bor­ní­kov na neu­ro­ló­giu, kog­ni­tív­ne fun­kcie a vý­uč­bu. Pra­cu­je v an­glič­ti­ne, čo sa dá v sú­čas­nos­ti po­va­žo­vať za vý­ho­du. Náj­de­te tu množ­stvo cvi­če­ní z rôz­nych ob­las­tí, roz­de­le­ných pod­ľa to­ho, v čom by ste sa chce­li zlep­šiť. Tré­no­vať a tes­to­vať mô­že­te svo­ju pa­mäť, zlep­šo­vať ja­zy­ko­vé schop­nos­ti, cib­riť svo­je sús­tre­de­nie, vy­lep­šo­vať schop­nosť rie­šiť prob­lé­my, ale­bo aj zvy­šo­vať men­tál­ne dis­po­zí­cie, ako schop­nosť ro­biť via­ce­ro ve­cí na­raz, or­ga­ni­zo­vať svoj čas, vy­hnúť sa im­pul­zív­nos­ti, atď. Ap­li­ká­cia je veľ­mi vy­so­ko hod­no­te­ná jej pou­ží­va­teľ­mi.

Peak - Brain Trai¬ning

Autoš­ko­la SK

Pre tých, kto­rých ak­tuál­nou ško­lou je autoš­ko­la, je tu ap­li­ká­cia, kto­rá pos­kyt­ne vir­tuál­ne tes­ty. Uži­toč­ná bu­de nie­len žia­kom autoš­kôl v príp­ra­ve na skúš­ky, ale aj skú­se­ný vo­dič mô­že po­mo­cou nej os­vie­žiť svo­je ve­do­mos­ti a doz­ve­dieť sa o zme­nách v le­gis­la­tí­ve. Ap­li­ká­cia je slo­ven­ská a je ak­tua­li­zo­va­ná, tak­že oba­vy o neak­tuál­nosť a správ­nosť úda­jov by ne­bo­li na mies­te. Náj­de­te tu tes­ty pre sku­pi­ny A, B, C, D a T. Po­môcť v praxi mô­že aj evi­den­cia už ab­sol­vo­va­ných tes­tov s od­po­ve­ďa­mi, ako aj mož­nosť po­zrieť sa zno­vu na správ­ne či nes­práv­ne od­po­ve­de.

autoskola sk

Clas­sDo­jo

Sprá­va­nie žia­kov je asi je­den z naj­dô­le­ži­tej­ších as­pek­tov prá­ce mo­der­né­ho uči­te­ľa. Po­moc­nú ru­ku po­dá­va ap­li­ká­cia Clas­sDo­jo, kto­rá sa za­me­ria­va na zbie­ra­nie úda­jov o sprá­va­ní kon­krét­nych žia­kov. Tie­to úda­je nás­led­ne mož­no vy­užiť na zlep­še­nia po­mo­cou fun­kcií, kto­ré ap­li­ká­cia po­nú­ka. Vý­sled­ky mô­žu byť pos­kyt­nu­té pria­mo žia­kom, ako spät­ná väz­ba či rodičom.

class dojo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Určite nájdete mnoho ďalších zaujímavých aplikácii, ktoré môžete dennodenne využívať. Môžeme očákavať, že aj osobnú komunikáciu časom vymení úplna virtuálna komunikácia i v rámci vzdelávania.

Ak aj vy už teraz uvažujete o ONLINE vzdelávaní máme pre Vás riešenie na  http://www.lapis.sk/kurzy/. Ak vás však zaujala predstava vlastnej firemnej aplikácie s ktorou by ste bezproblémov zvyšovali počty zákazníkov len jednoduchým stiahnutím aplikácie, riešenie nájdete na http://www.lapis.s/aplikacia/.

zdroj: www.itnews.sk