MS Word - pokročilý

ROZSAH - 2 školiace dni

Cieľ kurzu MS Word - pokročilý:

Hlavným cieľom kurzu je naučiť absolventov efektívne a rýchlo pracovať s rozsiahlymi dokumentmi, zabezpečiť ich jednotný vzhľad, vkladať rozličné objekty do textu, používať dostupné nástroje Wordu, zabezpečiť ochranu informácií a automatizovať činnosti, súvisiace s tvorbou dokumentov.

Odporúčané predchádzajúce znalosti - Požadované minimálne znalosti na úrovni kurzov MS Word základy a mierne pokročilý.

Obsah kurzu:

Štýly

 • Ako zrýchliť a zjednodušiť formátovanie rozsiahlych dokumentov využitím štýlov
 • Použitie rozšírenej ponuky štýlov pre odsek a znak
 • Zobrazenie štruktúry dokumentu
 • Zmena vlastností štýlov pre odsek a znak
 • Tvorba vlastných štýlov
 • Výber všetkých výskytov štýlu v texte
 • Automatická aktualizácia štýlov
 • Automatické nahradenie jedného štýlu iným
 • Nastavenie automatického zalamovania textu pomocou štýlov
 • Princípy dedičnosti vlastností štýlov
 • Zrýchlenie práce so štýlmi nastavením klávesových skratiek
 • Definovanie viacúrovňového číslovania previazaného na štýly
 • Kopírovanie štýlov medzi súbormi a šablónami
 • Sprístupnenie vlastností štýlov do globálnej šablóny

Vkladanie odkazov

 • Vkladanie poznámok pod čiarou a koncových poznámok do textu
 • Vkladanie popisov a automatického číslovania vkladaných objektov do textu (obrázky, tabuľky, grafy a pod.)
 • Automatická aktualizácia údajov v texte pomocou krížových odkazov
 • Tvorba registra pojmov s automatickým odkazom na príslušné stránky
 • Automatické vytvorenie obsahu dokumentu
 • Automatické vytvorenie zoznamu vložených objektov (obrázky, tabuľky, grafy a pod.) s odkazom na príslušné stránky

Vkladanie objektov

 • Vkladanie, použitie a úprava komentárov
 • Práca s automatickým textom
 • Vloženie polí pre dátum a čas s automatickou aktualizáciou
 • Sprehľadnenie navigácie v dokumente pomocou záložiek
 • Vkladanie obsahu súborov do iných súborov
 • Ako vložiť zvuk, videoklip a ďalšie objekty do textu a možnosti ich použitia
 • Vkladanie hypertextových odkazov

Tvorba rozsiahlych dokumentov

 • Princípy a pravidlá návrhu a správy rozsiahlych dokumentov
 • Praktické využitie zobrazenia osnovy dokumentu pre návrh štruktúry
 • Rýchle presúvanie blokov textu pomocou osnovy
 • Zmena úrovní štýlov textu v osnove
 • Zobrazenie len vybraných úrovní štýlov textu
 • Zobrazovanie a skrývanie detailov v osnove
 • Využitie možnosti rozdeľovania dokumentov pre zrýchlenie práce s množstvom textu
 • Tvorba hlavného a vnorených dokumentov
 • Vzájomné previazanie vnorených dokumentov s hlavným dokumentom
 • Jednotná správa a aktualizácia štýlov v hlavnom a vnorených dokumentoch
 • Automatická tvorba obsahu hlavného aj vnorených dokumentov

Dynamické prepojenia

 • Ako si ušetriť čas pri práci s údajmi a miesto na počítači použitím dynamických prepojení
 • Vkladanie dynamických prepojení z Wordu do Wordu
 • Vkladanie dynamických prepojení z iných aplikácií do Wordu a naopak
 • Organizácia a správa dynamických prepojení

Sekcie a formuláre

 • Sekcie, ich význam a použitie
 • Tvorba sekcií v dokumente
 • Nastavenie rôzneho obsahu hlavičky a päty pre jednotlivé sekcie dokumentu
 • Zmena globálnych vlastností dokumentu pre vybrané sekcie – veľkosť stránky, orientácia, okraje a pod.
 • Využitie sekcií pre ochranu dokumentov
 • Využitie sekcií pre prácu s formulármi
 • Ako zjednodušiť zadávanie vstupných údajov pomocou formulárov
 • Na čo treba dávať pozor pri tlačení formulárov

Ochrana dokumentov

 • Možnosti zabezpečenia údajov v prostredí Wordu
 • Bezpečnosť na úrovni súboru – nastavenie prístupového hesla, odporúčanie na čítanie, automatická záloha súborov, ochrana osobných údajov
 • Zabezpečenie dokumentu pred neoprávnenými zmenami
 • Zabezpečenie ochrany pred makrovírusmi
 • Bezpečnosť na úrovni sekcií
 • Obmedzenia formátovania a úprav dokumentu
 • Definovanie výnimiek zabezpečenia

Revízia dokumentov

 • Použitie nástroja Sledovanie zmeny pre korekcie a pripomienkovanie obsahu dokumentov
 • Aktivovanie režimu sledovania zmien
 • Zobrazenie návrhu opráv v dokumente
 • Rýchle vyhľadávanie opráv
 • Prijatie a odmietnutie navrhovaných zmien
 • Použitie tably revízií dokumentov

Práca s poliami

 • Automatizácia úloh v dokumentoch použitím polí
 • Vkladanie rôznych typov polí a ukážky ich praktického využitia
 • Zmena zobrazenia polí (obsah, kód)
 • Aktualizácia hodnôt polí
 • Formátovanie výsledkov polí
 • Riešenie problémov s poliami

OBJEDNAŤ OTVORENÝ KURZ

POTREBUJEM PONUKU NA MIERU

Spoločnosť/Organizácia*
IČO*
Meno osoby, ktorá žiada o ponuku*
Telefón*
Mesto*
Emailová adresa*
Uveďte názov školenia alebo vypíšte, o aké počítačové zručnosti máte záujem*
Plánovaný počet účastníkov*
Prajete si uskutočniť školenie*
Vaše údaje sú u nás v bezpečí. Spracovávame ich podľa platnej slovenskej a európskej legislatívy o ochrane osobných údajov. Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov »