TEST - MS Excel - 3

Excel - pokročilý

1. Fixovanie adries buniek vo vzorcoch napr. $A$2 zabezpečuje, že nedochádza k zmene adries

2. Ak mám v oblasti G3:G9 čísla -3, 2, 0, -6, -5, 3, 10 a chcem zistiť počet nezáporných čísel

3. Ak funkcia VLOOKUP(2010;C3:G6;5;0) má výsledok #N/A(verzia EN) alebo #HODNOTA

4. Funkcia MAX(A6:A12) z buniek obsahujúcich dátumové premenné vypočíta

5. Len dnešný dátum do bunky mi nezapíše funkcia

6. Pri usporiadaní dát v databáze alebo v tabuľke neplatí

7. Podmienka rozšíreného filtra pre vyfiltrovanie dodávateľov, v ktorých názve je text "mix" je

8. Pre podmienené formátovanie platí:

9. Vzorec: =IF(AND(A1=8; B1=10); "áno"; "nie") vypíše:

10. Kontingenčná tabuľka sa pri zmene dát, nad ktorými je spravená

11. Na obrázku sú zvýraznené kritéria pre nástroj rozšírený filter. Vyberte správnu odpoveď o výsledkoch rozšíreného filtra.

12. Ak mám aktívnu kontingenčnú tabuľku a chcem priamo z nej vytvoriť kontingenčný graf použijem možnosť

13. Na obrázku je vyobrazený zápis pomenovania bunky A1 v poli názvov v riadku vzorcov. Pri zadávaní viacslovných názvov buniek musíme medzi dve slová vložiť

14. Ak potrebujeme zaokrúhliť číslo v bunke na celé stovky (napr. 570 na 600) použijeme funkciu

15. Ktorá z nasledovných funkcií dokáže zmeniť nekorektný zápis /v bunke A1/ na korektný /B1/

16. Na obrázku je v červenom bloku buniek vypočítaná výška provízie pre odberateľa na základe výšky jeho odberu (v kg-uvedené v tabuľke provízií). Určite, ktorý zápis je korektný

17. Zabezpečenie štruktúry zošita znamená, že nebude možné

18. Doplňte tvrdenie tak, aby bolo pravdivé. Ako doplnok je nástroj riešiteľ potrebné

19. V stĺpcovom alebo čiarovom grafe občas potrebujeme nejakú príliš malú hodnotu kvôli prehľadnosti vyniesť na druhú os. Ilustratívny príklad výsledku je zobrazený na obrázku. Kde nájdeme a ako sa volá nastavenie, ktoré to umožňuje?

20. Na obrázku je vyobrazená kontingenčná tabuľka, ktorá zobrazuje počet ubytovaných študentov na internáte za jednotlivé mestá. Určite akým spôsobom možeme do prázdnych buniek zadať hodnotu 0

21. Na obrázku je tabuľka, v ktorej mená a priezviská osôb sú uvedené v samostatných stĺpcoch. Určite, ktorá funkcia dokáže zlúčiť meno a priezvisko do jedného stĺpca

22. Ak potrebujeme nechať na uzamknutom hárku odomknutých iba pár vybraných buniek použijeme na to kombináciu nástrojov

23. Na obrázku je nastavená podmienka vlastného overovacieho kritéria ktorá hovorí, že v bunke A1 bude akceptovaný zápis

24. Ako musíme nastaviť parametre nástroja Hľadanie riešenia, aby nám Excel vypočítal cenu bez DPH, v prípade, že by cena s DPH bola 800€

25. Pred použitím nástroja MEDZISÚČET je vhodné dáta v tabuľke

Vyplňte, prosím, Vaše údaje:

E-mail
Meno
Priezvisko
Spoločnosť / Organizácia

Vaše osobné údaje spracovávame v súlade s platnou slovenskou a európskou legislatívou.

Zásady spracovania osobných údajov.