TEST - MS Excel - 1

Excel - základy

1. Ak chcem uložiť súbor pod iným menom

2. Každá bunka v hárku je daná:

3. Pri zadávaní vzorca do bunky, sa musí použiť na začiatku znamienko

4. Aký výraz použijem na výpočet súčtu čísel v bunkách A6 až B12

5. Ak chcem opraviť hodnotu v bunke

6. Súčet buniek A5 a A7 dostaneme pri zápise

7. Formát čísla percentuálny nastavíme

8. Ikona

9. Pre graf platí

10. Dáta zo súboru je možné tlačiť

11. Vysvetlite prečo sú niektoré nástroje hlavného menu obrázku neaktívne?

12. Na obrázku je situácia tesne pred kopírovaním. Aká bude hodnota v bunke A3 ak použijeme kopírovanie ťahom cez pravý dolný roh bunky (v červenom štvorčeku)

13. Na obrázku je zachytená situácia pred vymazaním prvej tabuľky. Vyberte spôsob, ktorým vymažeme prvú tabuľku aj s formátovaním, ale bez poškodenia a posunutia druhej tabuľky uvedenej nižšie.

14. Vyberte, ktorý z kurzorov na obrázku musí byť zobrazený, ak chceme označiť celý riadok.

15. Na obrázku je skrytý 4 riadok. Vyberte správny postup jeho odkrytia.

16. Určite aký spoločný problém majú bunky A2 a A3 na obrázku.

17. Vyberte správne tvrdenie o tlačení hárka

18. Ako sa zobrazí hodnota 30 v bunke, ak nastavíme vlastný formát bunky: # ##0,00" km/hod"

19. Na obrázku je vyobrazený výber dvoch navzájom nesusediacich oblastí buniek. Ich výber urobíme pomocou klávesy

20. Na obrázku je vyobrazený výber dvoch navzájom susediacich stĺpcov C a D. V prípade výberu voľby „Vložiť“ budú vložené

21. V prípade stlačenia klávesy DEL budú z aktívneho výberu vymazané

22. Akú akciu predstavuje podoba kurzora myši

23. Výber navzájom nesusediacich hárkov dosiahneme pomocnou klávesy

24. Vyberte ktorý zo vzorcov zobrazených v bunkách na obrázku nebude fungovať a vyhodí vo vzorci chybu.

25. Na obrázku je zachytená situácia pred použitím nástroja premiestniť, alebo kopírovať hárok. Vyberte, čo sa stane, ak v tomto nastavení stlačíme OK.

Vyplňte, prosím, Vaše údaje:

Vaše osobné údaje spracovávame v súlade s platnou slovenskou a európskou legislatívou.

Zásady spracovania osobných údajov.